Enkel mall för överklagan av Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket har fastställ vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn. Nu har vi fram tills den 12 december på oss att överklaga. För att vi ska visa att det finns ett starkt motstånd mot motorvägen är det viktigt att många överklagar. Därför har vi gjort en mall.

Mall för överklagan

Vi har gjort en mall för överklagan som man man kan ladda ner här eller kopiera från nedanstående text. Anpassa överklagan så att den passar det som du eller din förening vill lägga fokus på. Det blir bättre ju mer unika överklaganden är. Maila sedan överklagan till trafikverket@trafikverket.se med ämnesraden ”Överklagande av fastställelse av vägplan för anläggning av väg 259, Tvärförbindelse Södertörn, ärendenr TRV 2021/148741”. Byt ut allt som står mellan hakparentes som t.ex. [[[2022-12-XX]]]

Texten för överklagan:

[[[2022-12-XX]]]

Till:

Regeringen

Att skickas till:

Trafikverket, Planprövning
Box 810, 781 28 Borlänge
planprovning@trafikverket.se
trafikverket@trafikverket.se 

Överklagande av fastställelse av vägplan för anläggning av väg 259, Tvärförbindelse Södertörn, ärendenr TRV 2021/148741

1. Yrkande

[[[Föreningen XYZ]]] (nedan föreningen) yrkar att Regeringen upphäver Trafikverkets beslut att fastställa vägplan för anläggning av väg 259, Tvärförbindelse Södertörn, ärendenr TRV 2021/148741.

2. Skälen för överklagan

Föreningen anser att Tvärförbindelse Södertörn strider mot nationella och lokala miljömål, Sveriges åtaganden på klimatområdet samt riksintresse för friluftsliv. Planprocessen har inte följt fyrstegsprincipen utan har från början varit inriktad på att bygga en ny motorväg och därmed har andra alternativ inte utretts tillräckligt.

Byggandet av Tvärförbindelse Södertörn skulle innebära följande negativa aspekter:

 • Intrång i flera naturreservat vilket skulle missgynna den biologiska mångfalden
 • Intrång i skog och natur vilket skulle missgynna friluftslivet
 • Ökat buller för boende i närheten av motorvägen, både under byggtiden och när vägen är färdigställd. Socioekonomiskt utsatta områden drabbas
 • Försämrad luftkvalitet för boende i närheten av motorvägen
 • Ökad biltrafik enligt Trafikverkets egna siffror
 • Ökad klimatpåverkan till följd av vägens användande. Trafikverket har enbart sett till klimatpåverkan vid byggande, drift och underhåll.
 • Riskerar att slå ojämlikt, att gynna bilägare (där män är överrepresenterade) på bekostnad av resenärer i kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik (där kvinnor och låginkomsttagare är överrepresenterade).
 • Riskera att tränga undan andra infrastruktursatsningar som faktiskt skulle gynna hållbart resande som exempelvis Spårväg Syd

Föreningen anser att Tvärförbindelse Södertörn strider mot:

 • Artskydd och områdesskydd i 7 kap. miljöbalken
 • Miljökvalitetsnormer i 5 kap. miljöbalken
 • Riksintressen i 3-4 kap. miljöbalken
 • De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken,
 • Miljöbedömning och MKB i 6 kap. miljöbalken
 • Klimatlagen

[[[Anna Andersson
Styrelseledamot i Föreningen XYZ
anna.andersson@gmail.com
Stora gatan 5, 163 42 Stockholm
Tel: 0711-22 33 44]]]
Om ni vill ha inspiration på texter om varför motorvägen är dålig så kan ni titta på t.ex.

Handlingar från Trafikverket

Om man verkligen vill gå ner i detaljer (vilket är bra om man har tid) så finns det många handlingar att ta del av.

Fastställelsebeslut kan laddas ner här

Andra dokument kan hämtas från Trafikverkets hemsida för Tvärförbindelse Södertörn.

Nu är det dags för överklagan

Igår, den 14 november, offentliggjorde Trafikverket att vägplanen är fastställd för väg 259, Tvärförbindelse Södertörn.

Trots alla stora fel med den här motorvägen så går Trafikverket vidare med projektet. Det har varit stor kritik mot den här klimatskadliga vägen. Här är en del av kritiken:

Vi i nätverket Tvärnit Södertörn har under flera år arbetat för att stoppa den här motorvägen. I våras anordnade vi en demonstration där vi bjöd in flera miljöorganisationer, partier och ungdomsförbund som vill stoppa vägen. Vi har många som talade på demonstrationen och många som lyssnade. De som talade var från följande organisationer:

 • Klimataktion
 • Folkrörelsen Skiftet
 • Naturskyddsföreningen
 • Greenpeace
 • Jordens Vänner
 • Skydda Skogen
 • Extinction Rebellion
 • Fridays for future
 • Allt åt alla
 • Miljöpartiet
 • Vänsterpartiet
 • Feministiskt initiativ
 • Ung Vänster Södermalms klubbstyrelse
 • Grön Ungdom
 • SSU Stockholm stad

I samband med demonstrationen skrev vi en debattartikel och uppmanade regeringen att göra som i Wales och stoppa klimatskadliga motorvägsbyggen, något man kan läsa om här.

Nu är det upp till alla som kan överklaga vägplanen att göra det. Vi har tills den 12 december på oss att skicka in överklagan.

Är du aktiv i en miljöorganisation, friluftsförening, cykelförening, hembygdsförening eller annan förening som är aktiv på Södertörn där vägen kommer dras (speciellt Huddinge och Haninge)? Då uppmanar vi dig att få din förening att skriva en överklagan och skicka in! Vi siktar på att skriva en guide om hur man gör det, på samma sätt som att vi skrev en guide om hur man skickar in ett yttrande.

Om du är ny i frågan så kan vi rekommendera följande blogginlägg vi tidigare skrivit:

(Bildmontage av bilder från Trafikverkets hemsida och Vladyslav Lytvyshchenko)

Hur kommer förslaget till motorvägsbygge påverka ditt närområde?

Nätverket Tvärnit Södertörn arrangerar tillsammans med Naturskyddsföreningen Huddinge en guidning i den planerade motorvägens sträckning i närområdet av Vårby/Masmo.

Tvärförbindelse Södertörn som motorvägsprojektet heter planeras att starta 2023 och kosta minst 14 miljarder kr. Bygget innebär en ny sträckning av väg 259 mellan E4:an och väg 73 och beräknas pågå under drygt 10 år.

I Vårby blir det till exempel 14-20 körfält i bredd, rampbroar, tunnlar som kommer sprängas ut, för att på andra sidan berget mynna ut i sex till åtta körfält och trafikplatser i markplan i Glömstadalen. Kraftigt ökad trafik med buller och dålig luftkvalitet för många närboende och i Gömmarens naturreservat är några av konsekvenserna.

Projektet kommer i sin helhet påverka tio naturreservat på Södertörn och kraftigt öka konkurrensfördelarna för privatbilism. Ökad trafik, buller och utsläpp till luft och vatten som påverkar människor och natur negativt samt i strid mot klimatmålen. De idag relativt goda möjligheterna till gång- och cykel i närområdet kommer förutom under bygget försämras även i stor utsträckning bli sämre när bilvägen byggts ut. Flertalet stora trafikplatser kommer att byggas vilket förändrar landskapsbilden avsevärt och skapa barriäreffekter som påverkar människor och djur. Projektet har som helhet en väldigt låg samhällsnytta. Möjligheterna till andra projekt för förbättrad kollektivtrafik så som snabbspårvägen Spårväg syd försämras.

Vi i nätverket vill att motorvägsbygget stoppas och Södertörns fantastiska naturområden och boendemiljöer skyddas. Resurserna används istället till att förbättra befintlig infrastruktur och ny järnvägssträckning för godstransporter i kombination med en kraftfull satsning på attraktiv kollektivtrafik med bussfiler och snabbspårväg samt nya gång- och cykelförbindelser. Åtgärder som gynnar alla, inte bara bilister.

Välkommen på en guidning där vi pratar om och visar bilder på hur det kan komma att bli i närområdet kring Masmo/Vårby om vägen byggs. Vi kommer även prata om motorvägsprojektet som helhet.

När: Lördag 19 november kl 13.00
Var: Masmo T-bana (vid utgången)

Läs mer på:
https://tvarnitsodertorn.se

https://huddinge.naturskyddsforeningen.se/

Facebook-event finns här:

https://www.facebook.com/events/813180373280166/

Anmäl dig gärna till:
Birgitta Andersson
073-1574933
(Det går också bra att bara dyka upp!)

Hur kommer Tvärförbindelse Södertörn påverka Flemingsbergsskogen och Solgård om den byggs?

Naturskyddsföreningen i Huddinge arrangerar tillsammans med nätverket Tvärnit Södertörn en guidning i Tvärförbindelsens framtida spår lördag 20 augusti kl 13.

Tvärförbindelse Södertörn är ett vägprojekt på en 20 kilometer ny sträckning av väg 259 från E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva, via Flemingsberg till väg 73 vid Haninge centrum.

Naturskyddsföreningen och Tvärnit Södertörn anser att Tvärförbindelse Södertörn inte ska byggas eftersom den kommer att få mycket stor negativ påverkan på klimat och natur (10 naturreservat). Åtta stora trafikplatser kommer att byggas vilket förändrar landskapsbilden avsevärt och påverkar människor och djur med den barriäreffekt som bildas av en E4 rakt igenom kommunen.

Vi kommer att prata om och visa bilder på en av dem invid flemingsbergsskogens naturreservat. Tycker ni att det vore intressant att få en bild av hur det kommer att se ut efter att Solgårds trafikplats står färdigt och även få en inblick i hur det kommer att påverka klimatet och våra grönområden så välkomna på en guidning vid Fleminggsbergsskogens naturreservat.

Var: Regulatorvägen 3 vid återvinningscentralens infart.
När: lördag 20 augusti kl 13:00

Läs mer:

https://naturskyddsforeningen.se
https://www.trafikverket.se
https://tvarnitsodertorn.se

Anmälan: senast den 18 augusti till
Lise-Lott Kolessar 070 6101447
Marica Lindblad 070 7786070

Öppet brev till Trafikverkets generaldirektör

Tvärnit Södertörn har i flera år arbetat för att stoppa motorvägsprojektet Tvärförbindelse Södertörn. Vi har skapat en namninsamling, mobiliserat inför remisskrivande, skrivit kritiska remissvar, frågat riksdagspartierna om motorvägen, presenterat tänkbara alternativ till motorvägen och anordnat en demonstration för att nämna några saker.

Överlämning av namninsamlingen

Trots att vi befinner oss i en klimatkris så fortsätter Trafikverket med det klimatskadliga projektet Tvärförbindelse Södertörn. Därför publicerar vi nu ett öppet brev till Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana.

Öppet brev till Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana

2022-06-06
Generaldirektör Roberto Maiorana
Trafikverket
trafikverket@trafikverket.se

Frågor till Trafikverket angående Tvärförbindelse Södertörn, behovet av ett effektivt transportsystem, minskad vägtrafik och förbättringar av godstransporter till/ från Norviks Hamn i Nynäshamn kommun, Stockholms län

Bakgrund

Tvärnit Södertörn arbetar för att förslaget till Vägplan Tvärförbindelse Södertörn inte ska genomföras.

Vid en demonstration anordnad av Tvärnit Södertörn på Medborgarplatsen i Stockholm 2022-04-23 mot Tvärförbindelse Södertörn deltog representanter för ett 15-tal miljöorganisationer, politiska partier och deras ungdomsförbund under parollen ”Stoppa motorvägen – rädda klimatet”. Miljörörelsen i Sverige är eniga och tydliga med att motorvägsprojekt som Tvärförbindelse Södertörn inte kan byggas under rådande klimatkris.

Invändningarna mot projeket Tvärförbindelse Södertörn är många. Här följer några viktiga:

 • Vägplanen strider mot fastställda miljö- och klimatmål och motverkar möjligheterna att skapa en energieffektiv infrastruktur. Trafikverket har inte tillräckligt noggrant utrett tänkbara, lämpliga alternativ till Tvärförbindelsen Södertörn.
 • Vägplanen strider mot de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken och mot 3 kap. 6 § miljöbalken eftersom vägen allvarligt skulle skada riksintresset för friluftslivet Hanveden, Riksobjektet Hanveden. Planen beaktar dessutom inte villkoret i andra meningen i första stycket 6 § miljöbalken, där det stadgas att behovet av grönområden i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
 • Vägen får inte utföras enligt 3 kap. 10 § miljöbalken eftersom vägen inte på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt, vilket däremot Riksobjektet Hanveden gör. Vägen skadar 10 naturreservat, varav 9 ligger inom Riksobjektet Hanveden, på den korta sträckan mellan Huddingevägen och Jordbro.
 • Vägprojektet får dessutom negativa konsekvenser för Natura 2000-områden, påverkar nyckelbiotoper negativt, tränger undan kollektivtrafik och cykel på bekostnad av biltrafik, bidrar till försämrad luft och ökade bullernivåer

Budskapet till Trafikverket och regeringen på demonstrationen var tydligt! Lägg ned förslaget Tvärförbindelse Södertörn. Tvärförbindelsen Södertörn måste lyftas ur den nationella infrastrukturplanen och arbetet med projektet bör avslutas omgående.

Omställning av infrastrukturen till klimatneutralitet och energieffektivitet

Klimaträttsutredningens (SOU 2022:21) slutbetänkande Rätt för klimatet redovisades 2022-05-18. Slutsatsen av utredningen är att bil- och lastbilstrafiken måste minska kraftigt för att rädda klimatet.

Trafikverkets Vägplan för väg 259, Tvärförbindelse Södertörn, visar tydligt att myndigheten inte har uppfattat signalerna om omställning av vårt samhälle för att uppnå de fastställda klimat- och miljömålen. Trafikverket verkar inte vilja förstå sin egen roll i att de genom att bygga denna överdimensionerade motorväg aktivt bidrar till att öka bil- och lastbilstrafiken i hela regionen. Fler person- och godstransporter kommer flyttas över till väg från mer hållbara transportsätt som en direkt följd av vägens öppnande, samtidigt som vägen aktivt kommer försämra attraktivitet och möjligheterna för t ex spårbunden trafik, gång och cykel. Vägplanen innebär en fortsatt satsning på en ännu mer omfattande bil- och lastbilstrafik i Stockholms län, d v s helt i strid mot Klimaträttsutredningens förslag. Länsstyrelsen i Stockholms län skrev i sitt yttrande över Trafikverkets vägplan: ”Utformningen är trafiksäker och medför god framkomlighet för…… godstrafik”. Det är förstås ett anmärkningsvärt yttrande av statens regionala miljömyndighet, som har en viktig uppgift i att leda samhället mot klimatneutralitet och ett energieffektivt transportsystem.

Dessbättre verkar länsstyrelsen i Stockholm nu har kommit på bättre tankar! I DN 2022-05-21 redovisas den utredning som länsstyrelsen beställt av Uppsala universitet och Klimatsekretariatet och som kommenteras av samhällsbyggnadsdirektören Mathias Wahlsten på länsstyrelsen. ”Koldioxidbudgeten (för Stockholms län) visar att läget är oerhört allvarligt”. Rapporten slår fast att transporterna står för huvuddelen av länets koldioxidutsläpp och det krävs en mycket högre takt i omställningen av transportsektorn än för närvarande.

Trafikverket beräknar att det kommer att ta minst 10 år att färdigställa Tvärförbindelse Södertörn. Med de omfattande besvärsprocesserna kring fastställandet av vägplanen som kan förväntas, blir genomförandetiden sannolikt mycket längre. Fossilbränsledrivna lastbilar kommer att köra på våra vägar till ca år 2050 om inte kraftfulla åtgärder sätts in för att begränsa denna trafik. Förutom stora naturingrepp skapas det även stora utsläpp av växthusgaser vid produktion av tunnlar, väg, cement, kross, osv.

Lastbilstransporter är otroligt energikrävande, något Transportstyrelsen fastställer i en förstudie Dnr TSJ 2017-3780: ”Allt annat lika är energiförbrukning per tonkilometer, i genomsnitt, tio gånger högre för en lastbilstransport än för en järnvägstransport. Ett ökat lastbilsanvändande bidrar till mer buller, trängsel och utsläpp av växthusgaser och stärker därmed transportsektorns negativa avtryck på klimatet.” Fokus måste därför vara att genomföra åtgärder som flyttar över så mycket godstrafik som möjligt från väg till järnväg.

Den 2022-06-09 anordnar Naturvårdsverket ett webbinarium om att Wales omprövar alla motorvägar av klimatskäl, vilket förstås borde gälla även i Sverige.

Tiden talar helt mot Trafikverkets förslag till infrastrukturlösning för Södertörn!

För att rädda klimatet, miljön och naturen och för att skapa ett energieffektivt transportsystem, måste vi kraftfullt styra mot en infrastruktur som bygger på att bil- och lastbilstrafiken ska minska avsevärt. I ett samhälle med ett energieffektivt transportsystem går godstrafiken i så stor utsträckning som möjligt på järnväg. Att satsa på elektrifiering av lastbilstrafiken bidrar inte till en energieffektivisering av trafikapparaten. Fordon med gummihjul är ett mycket energikrävande sätt att transportera människor och gods.

Trafiken från Norviks hamn går enligt uppgift från Stockholms hamnar till 90 % på lastbil, trots att hamnen har byggt en järnvägsanslutning till Nynäsbanan. Enligt planerna för Norviks Hamn räknar Stockholms Hamnar med att närmare 1 miljon containrar/lastbilssläp per år kommer att passera hamnen när den är fullt utbyggd. Hamnen har försetts med anslutning till Nynäsbanan, d v s det är fullt möjligt att redan idag transportera huvuddelen av godset till/från hamnen med eldrivna godståg. För att uppnå detta krävs det dock betydande insatser från Trafikverket för att förbättra möjligheterna att köra många godståg i båda riktningarna på Nynäsbanan. Redan idag är det dock från såväl klimat- som miljösynpunkt viktigt att omgående börja flytta över godstransporterna på järnväg. Om Trafikverket kraftfullt och aktivt arbetade för detta behövs inga investeringar för godstrafik med lastbil på Södertörn, d v s en utveckling helt i linje med Klimaträttsutredningens förslag.

Vad behövs istället?

För gods så finns det flera alternativ. Dubbelspår på hela Nynäsbanan ända ned till Nynäshamn behöver byggas omedelbart. Ett alternativt som inte utretts alls är en järnvägstunnel för gods- och pendeltåg behöver byggas mellan Nynäsbanan och Västra/Södra stambanan förslagsvis mellan Farsta Strand och Huddinge C. Införande av differentierade hamnavgifter som premierar järnvägstransport framför lastbilstransport är ett annat förslag.

När det gäller persontrafik så måste fokus vara ett transporteffektivt system. Det behövs mindre personbilstrafik, mer kollektivtrafik och mer cykel och gång. Det finns en uppsjö av åtgärder som kan främja detta. Exempelvis billigare kollektivtrafik, vägkörfält vikta till kollektivtrafik, trängselavgifter, byggnationen av Spårväg Syd, BRT-bussar, utbyggt cykelinfrastruktur och stöd till pendling med kollektivtrafik, cykel och gång.

Frågor till Trafikverket

Tvärnit Södertörn vill ha svar på följande frågor från Trafikverket:

 1. Klimaträttsutredningen föreslår ett omedelbart stopp för klimat- och miljömålsnegativa infrastrukturprojekt som ännu inte påbörjats. Avser Trafikverket att följa detta förslag?
 2. Vad gör Trafikverket för att omedelbart minska godstrafiken på lastbil till/från Norviks Hamn och i stället föra över trafiken på järnväg?
 3. Hur stor andel av godset till/från Norviks Hamn anser Trafikverket bör gå på järnväg?
 4. När räknar Trafikverket med att Nynäsbanan är dubbelspårig i hela sin helhet?
 5. Avser Trafikverket att utreda en järnvägstunnel för pendeltågs- och godstågstrafik mellan Nynäsbanan och Västra/Södra Stambanan?
 6. På vilket sätt avser Trafikverket verka för ett transporteffektivt system med mindre vägtrafik och mer kollektivtrafik, cykel och gång?

För Tvärnit Södertörn

Samuel Skånberg

Demonstration 23 april mot Tvärförbindelse Södertörn

FN-chefen António Guterres varnar för att vi går i sömnen in i klimatkatastrofen. För att ha en chans att klara 1,5-gradersmålet måste mänsklighetens utsläpp minska med 45 procent till 2030. Men världens länder har dels inte satt upp tillräckligt ambitiösa mål för det, och lever dels inte ens upp till de mål som ändå antagits.

Och samtidigt i Sverige planerar Trafikverket på uppdrag av regeringen att bygga en motorväg söder om Stockholm – Tvärförbindelse Södertörn.

Sverige satsar 800 miljarder kronor på infrastruktur som vägar och järnvägar de närmaste tolv åren. Tvärförbindelse Södertörn är det dyraste vägbygget som också ökar utsläppen mest.

När infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) får frågan om motorvägsprojektet inte ska plockas bort så svarar han att ”lagt kort ligger”. Det är inte ett svar som duger i den klimatkris vi befinner oss i tycker vi i nätverket Tvärnit Södertörn. Att tänka om och inte satsa på sådana här klimatskadliga satsningar är vi inte ensamma om. Vi får medhåll av Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, trafikforskare, hembydsföreningar och många andra.

Därför anordnar vi en demonstration lördagen 23 april kl 15:00 på Medborgarplatsen i Stockholm med parollen ”Stoppa motorvägen – rädda klimatet”.

Alla som vill se ett stopp för motorvägen och vill värna klimat och miljö är välkomna att delta. Om man vill tala som företrädare för en organisation så mailar man till tvarnitsodertorn@gmail.com och anmäler intresse.

Facebook-event finns här och kommer uppdateras med mer information löpande.

Bakläxa till Länsstyrelsen och Trafikverket för projektet Tvärförbindelse Södertörn

Följande text är skriven av Bo Lundin som har jobbat under många år för Naturvårdsverket men som idag är pensionär och engagerar sig mot Tvärförbindelse Södertörn.

Bo Lundin

Länsstyrelsen i Stockholms län yttrade sig 2021-12-13 och tillstyrkte Trafikverkets vägplan för projektet Vägplan för väg 259 Tvärförbindelse Södertörn.

De politiska partierna, regeringen, myndigheter, organisationer och företag uttalar sig ständigt om att vi i Sverige måste ställa om samhället för att klara fastställda klimat- och miljömål. Sverige konsumerar idag som om det funnes fyra jordklot. Vi kan inte fortsätta på denna höga konsumtionsnivå utan att skada klimatet, miljön och naturvärden.

Det verkar som Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket inte har uppfattat att vi måste ställa om!

Den av Länsstyrelsen tillstyrkta Vägplanen är ett riktigt avskräckande exempel på att berörda myndigheter inte har uppfattat signalerna om omställning. Vägplanen innebär en fortsatt satsning på en ännu mer omfattande bil-och lastbilstrafik i Stockholms län, när vi istället borde gå mot en infrastruktur som bygger på att bil- och lastbilstrafiken ska minska för att rädda klimatet, miljön och naturen.

Det finns politiska beslut att vi i Sverige ska ha ett energieffektivt transportsystem. För transporter på land finns det inget så energislösande som att transportera människor och gods med bil och lastbil. Därvid spelar det ingen roll om fordonen drivs med bensin/diesel eller el. Det mest energieffektiva sättet att transportera människor och gods är med spårbundna transporter som spårvagn och järnväg. Eldrivna fordon skapar lika mycket miljö- och samhällsproblem som bensin/dieselfordon genom buller, partikelföroreningar från däcken både på sommaren och vintern, olyckor och markbehov.

Vilka är de största bristerna med Trafikverkets förslag och i Länsstyrelsens yttrande?

 • Trafikverket har inte tillräckligt noggrant utrett tänkbara alternativ till Tvärförbindelse Södertörn.
  Glömstaleden och väg 259 mellan Huddingevägen och Jordbro är i grunden två olika trafikproblem och borde hanterats av Trafikverket på det sättet och inte slås ihop till ett enda, gigantiskt trafikproblem!

  Problemet med infrastrukturen på Södertörn är framförallt avsaknaden av en direktförbindelse med pendeltåg och för godstrafik mellan Nynäsbanan och Västra/Södra Stambanan.

  På bifogad karta redovisas ett förslag, Tvärbana Södertörn, som innebär en dubbelspårig järnvägstunnel från Farsta Strand på Nynäsbanan till väster om Huddinge C på Västra/Södra Stambanan.

  Idag måste pendeltågsresenärer liksom godstrafiken västerut i Sverige från Nynäsbanan åka upp till Älvsjö och där byta tåg för pendeltågsresenärerna och färdriktning för godstågen. Detta tidsödande byte lockar många att istället ta bilen på tvären t ex från Skogås till kommuncentrat i Huddinge.

  Om Tvärbana Södertörn börjar vid Farsta Strand innebär det att förbindelsen västerut mot Flemingsberg/Stockholm Syd/Huddinge sjukhus, Södertörns Högskola mm också blir ett attraktivt alternativ för boende utefter tunnelbanans linje 18.

  Att Trafikverket inte har utrett detta alternativ till Tvärförbindelsen är faktiskt svårbegripligt.
 • Länsstyrelsen, men även Trafikverket, förbigår i stort sett med tystnad att området mellan Huddingevägen i Flemingsberg och Nynäsvägen i Jordbro är ett av Stockholms läns största sammanhängande naturreservatsområden.
 • Trafikverket och Länsstyrelsen redovisar inga planer på hur man ska åtgärda den mycket omfattande lastbilstrafiken från Norviks Hamn i Nynäshamn.

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande: ”Utformningen är trafiksäker och medför god framkomlighet för samtlig fordonstrafik, men framförallt för kollektivtrafik och godstrafik, De gång- och cykelvägar som anläggs kommer komplettera befintliga och planerade gång- och cykelvägar så att ett sammanhängande gång- och cykelvägnät skapas längs vägen”.

Några frågor känns naturliga att ställa sig när man läser Länsstyrelsens text:

 1. Är det bra med godstrafik rätt igenom ett av Stockholms största och viktigaste naturreservatsområden?
 2. Vem vill vandra eller cykla utefter en motorväg med tung lastbilstrafik och 50 000 fordon/dygn?

  Det framstår som märkligt att detta lyfts fram av Länsstyrelsen som en positiv sak för vägen. Miljön nära en väg med 50 000 fordon/dygn är inte och kommer inte att vara ett attraktivt cykel- eller vandringsområde. Dessutom riskerar anläggandet av stora gång- och cykelvägar utefter vägen att ytterligare skada den skyddsvärda naturen i naturreservaten.
 3. Kollektivtrafik mellan Flemingsberg och Jordbro, hur många åker den sträckan
  idag?


  Den bifogade kartan visar var befolkningen i de närmast berörda kommunerna bor. Sammanlagt har Botkyrka, Huddinge, Haninge, Stockholm och Nynäshamns kommuner närmare 300 000 innevånare utefter Västra/Södra Stambanan, tunnelbanans linje 18 och Nynäsbanan. Utefter Trafikverkets föreslagna väg bor ett mycket begränsat antal människor. Om man vill utveckla kollektivtrafiken på Södertörn är det förstås väsentligt mycket bättre att bygga den dubbelspåriga järnvägen Tvärbana Södertörn där det bor hundratusentals människor, än att bygga en motorväg där nästan ingen bor!
 4. I ett samhälle som ska ställa om, bör inte godstrafiken i första hand gå på järnväg?

Länsstyrelsen anser i yttrandet att ”tvärförbindelsen Södertörn som riksintresse enligt 3 kap. 8 § miljöbalken ska ges företräde. Detta eftersom vägen på lämpligast sätt främjar en långsiktig hushållning, enligt den avvägning som gäller enligt 3 kap. 10 § miljöbalken”. Länsstyrelsens avvägning är uppenbart helt felaktig. I 3 kap. 10 § miljöbalken anges att företräde skall ges ”det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.

Länsstyrelsens tolkning skulle kunna ha varit korrekt under två förutsättningar, a) den del av riksintresseområdet Hanveden som berörts hade varit obetydlig och saknat särskilda värden för naturvården och det rörliga friluftslivet och b) att den föreslagna vägsträckningen hade varit det enda sättet att lösa transportproblemen från södra delen av Haninge kommun och Nynäshamns kommun och då framförallt godstrafiken från den nybyggda Norviks Hamn.

Nu är det faktiskt precis tvärtom!

a) Som framgår av bifogad karta går den föreslagna vägen till ca 80 % genom eller i
anslutning till naturreservat, som nästan alla är bildade under 2000-talet. Naturreservaten har mycket stor betydelse för det rörliga friluftslivet i södra Stockholmsområdet och har betydande naturvärden både i gamla skogar och värdefulla kulturmarker. Länsstyrelsen berör bara flyktigt det problemet, vilket förstås är mycket märkligt eftersom Länsstyrelsen är statens regionala myndighet för naturreservatsverksamheten. Naturreservaten omfattar totalt ca 4 700 hektar, varav reservaten 1-8 som ligger i Huddinge kommun, omfattar ca 4 500 hektar. Detta
är en mycket stor naturreservatsareal och kan jämföras med Tyresta nationalpark och naturreservat som tillsammans omfattar ca 4 900 hektar.

b) När det gäller punkt b ovan så finns det redan idag ett antal olika alternativa vägar för trafiken från Haninge och Nynäshamn, t ex väg 225, väg 257, väg 271, väg 229 och inte minst väg 73. När det gäller godstrafiken till och från Norviks Hamn bör den i första hand ske på järnväg. För att kunna ta hand om denna stora godstrafik på järnväg måste förslaget Tvärbana Södertörn genomföras, d v s dubbelspår på Nynäsbanan hela vägen fram till ”avfarten” till Norviks Hamn och byggandet av den ”felande länken”, d v s en dubbelspårig järnvägstunnel mellan Farsta Strand på Nynäsbanan till väster om Huddinge station på Västra/Södra Stambanan.

Vid sammanvägningen av punkt a och b ovan är det alldeles uppenbart att det lämpligaste sättet att främja ”en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt” är att ge riksintresseområdet Hanveden företräde genom att skydda de befintliga naturreservaten från Trafikverkets Tvärförbindelse! Trafiken på den befintliga vägen genom naturreservaten bör dessutom begränsas i så stor utsträckning som möjligt, t ex genom att förbjuda genomgående lastbilstrafik på vägen. Därigenom kan de mycket stora värden som finns i naturreservaten bevaras och utvecklas för kommande generationer i Stockholmsområdet.

Sammanfattning!

 • Trafikverkets förslag Tvärförbindelse Södertörn måste lyftas ur den nationella infrastrukturplanen och arbetet med vägprojektet bör avslutas omgående, eftersom vägförslaget allvarligt skulle komma att skada riksintresseområdet Hanveden med de stora naturreservaten i området.
 • Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att utreda hur trafiken på den befintliga väg 259 mellan Huddingevägen och väg 73 ska kunna begränsas för att minska ned belastningen på riksintresseområdet Hanveden och de befintliga naturreservaten där.
 • Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att snabbt utreda och komma med ett förslag till Tvärbana Södertörn med en dubbelspårig järnvägstunnel mellan Farsta Strand och väster om Huddinge central och dubbelspår på Nynäsbanan hela vägen fram till avfarten till Norviks Hamn.
 • Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att i samråd med Stockholms Hamnar m fl utveckla en modell för att få över huvuddelen av godstrafiken till/från Norviks Hamn på järnväg, för att på det sättet minska belastningen på vägnätet i Stockholms län. Modellen bör göras generell så att den går att tillämpa på andra håll i landet.
 • Den budget som avsatts i den nationella infrastrukturplanen för Trafikverkets förslag Tvärförbindelse Södertörn ska istället användas för Tvärbana Södertörn och dubbelspårsutbyggnaden på Nynäsbanan. Budgeten kommer dessutom mer än väl att räcka till för att bygga den planerade snabbspårvägen mellan Flemingsberg och Masmo och angelägna miljöförbättringar utefter Glömstaleden.
 • När projektet Tvärförbindelsen Södertörn läggs ned och lastbilstrafiken på den befintliga vägen begränsas bör staten istället, genom Naturvårdsverket, stödja Huddinge kommun med att bevara och utveckla det stora naturreservatsområdet inom riksintresseområdet Hanveden, till att bli ett viktigt besöksmål för hela Stockholmsregionen.

Järnvägsalternativet Tvärbana Södertörn

Tvärnit Södertörn är ett nätverk som vill stoppa motorvägen Tvärförbindelse Södertörn.

Det finns många stora och viktiga aktörer som kritiserat projektet:

Trafikverkets förslag är alltså att bygga en motorväg söder om Stockholm som man kan se på den här kartan. Tvärförbindelse Södertörn är planerad gå mellan E4/E20, vid Vårby Backe i Kungens Kurva via Flemingsberg, till väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge Kommun.

Föreslagen dragning av motovägen Tvärförbindelse Södertörn. Bild: Trafikverket

Om man zoomar ut lite så ser man var motorvägen ligger i förhållande till Stockholm:

Det finns som sagt stora problem med den här motorvägen något man kan läsa mer om här i Naturskyddsföreningens remissyttranden.

Men det finns alternativ till att bygga den här motorvägen! Naturskyddsföreningen föreslår en rad åtgärder som kan göras istället för att lägga ner många miljarder kronor på en omodern motorväg.

Tvärnit Södertörn har varit i kontakt med Bo Lundin som har skissat på ett alternativ till motorvägen.

Bo Lundin

Tvärnit: Berätta lite om dig själv och hur du kom i kontakt med den här vägen.

Bo: Jag har arbetat sedan slutet av 1970-talet fram till våren 2015 på Naturvårdsverket. Nu är jag pensionär. Under många år på 2000-talet var jag chef för områdesskyddsenheten på verket, den enhet som hade ansvaret för bl a naturreservatsarbetet i Sverige. Då hade jag mycket kontakt om naturreservatsbildning med de kommuner som berörs av förslaget till Tvärförbindelse. Numera är jag aktiv i Samhällsbyggarna i Stockholm som hade ett studiebesök år 2019 i Norviks Hamn i Nynäshamn. Där fick jag klart för mig vilken väldigt omfattande lastbilstrafik det planerades för över Södertörn fram och åter till hamnen.

Tvärnit: Vad skulle du säga är de största problemen med den här vägen?

Bo: Det största problemen med vägen är dels den omfattande bil– och lastbilstrafik som vägen skapar, dels de stora ingreppen som vägen och trafiken på vägen kommer att ge på alla de naturreservat som ligger utefter den planerade vägen. Trafikverket beräknar att trafiken kommer att öka från 8000 fordon/dygn till mer än 50 000 fordon/dygn när vägen är byggd!

Vägförslaget berör direkt 7 naturreservat, varav flertalet är bildade under 2000-talet. Naturreservaten omfattar tillsammans ca 4700 hektar och de är alla skyddade för att bevara värdefull biologisk mångfald och viktiga områden för friluftslivet. 6 av naturreservaten ligger mellan Huddingevägen vid Flemingsberg och Jordbro. Reservaten berör ca 80 % av den delen av vägförslaget. Man kan konstatera att det inte finns någon planerad vägsträcka i hela landet som har en lika olämplig lokalisering som denna där 7 naturreservat allvarligt skadas av projektet!

Tvärnit: Varför tror du att man har kommit så långt i planeringen kring den här vägen när det finns så stora problem?

Bo: Det är faktiskt svårt att förstå att Trafikverket fortfarande driver det här projektet med tanke på klimatproblemen, hur vägen kommer att stimulera ytterligare bil- och lastbilstrafik och de mycket stora skador som kommer att uppstå på naturreservaten i området.

Den enda förklaringen är den inbyggda trögheten som finns i vägplaneringen både hos Trafikverket, i regionen och i de berörda kommunerna. Eftersom Trafikverket inte har tagit fram något realistiskt alternativ till vägbygget, finns det ju inget som beslutsfattarna har att välja mellan. I något skede diskuterade Trafikverket ett alternativ med en järnvägslinje i vägens sträckning, men man förkastade förstås förslaget eftersom det i princip bara skulle vara till nytta för godstrafiken till/från Norvik. En järnvägslinje i samma sträckning som vägen skulle också ha inneburit ett mycket stort ingrepp i naturreservaten.

Tvärnit: Du har under ditt arbetsliv byggt ett brett kontaktnätverk. Vad säger kollegor på Naturvårdsverket och Länsstyrelsen om det här motorvägsprojektet?

Bo: Naturvårdsverket har tagit mycket tydlig ställning mot vägprojektet. Jag utgår ifrån att de som arbetar med naturreservatsverksamheten på länsstyrelsen i Stockholms län också är mycket negativa till vägplanerna

Tvärnit: Du har tagit fram ett järnvägsalternativ till motorvägen. Berätta mer om det!

Bo: Mitt förslag, som jag kallat Tvärbana Södertörn, utgår ifrån hur det ser ut idag med infrastrukturen på Södertörn. Tvärförbindelserna över Södertörn är dåliga både för vägtrafiken men framförallt för kollektivtrafiken. Spårbunden tvärförbindelse saknas helt. Vill man åka pendeltåg från Skogås till kommuncentrat i Huddinge eller till Flemingsberg måste man åka upp till Älvsjö och där byta pendeltåg, en omständlig och tidsödande resa. Det saknas dubbelspår på Nynäsbanan hela vägen till Nynäshamn.

Den nyöppnade Norviks Hamn kommer att alstra en enorm lastbilstrafik, om inte godset kan transporteras på järnväg. Den stora mängd gods som ska västerut mot Södertälje och vidare därifrån måste åka upp till Älvsjö och där rangeras och byta färdriktning. Ett stort hinder för att järnvägstrafiken med gods skall bli omfattande.

Var bor människorna på Södertörn? Nästan alla bor utefter Nynäsbanan och Stambanan genom Huddinge, Botkyrka osv. Nästan inga bor utefter Trafikverkets planerade motorväg.

Tunnelbanans Farstagren ansluter till Nynäsbanan i Farsta Strand.

Kortfattat kan jag beskriva mitt förslag, Tvärbana Södertörn, som en dubbelspårig järnvägstunnel mellan Nynäsbanan vid Farsta Strand och Stambanan mellan Huddinge Central och Flemingsberg. Dessutom ingår förstås också att Nynäsbanan ska få dubbelspår hela vägen ned till avfarten till Norviks Hamn.

Förslaget innebär att det kan gå pendeltåg från Nynäsbanan direkt till Huddinge Central och vidare mot Södertälje. Dessutom kan alla godståg från/till Norviks Hamn och västerut mot Södertälje gå den här vägen och slipper köra via Älvsjö station och rangeras där och byta färdriktning.

Genom att tunneln börjar vid Farsta Strand kan alla människor som bor utefter tunnelbanans Farstagren snabbt och enkelt tas sig till Huddinge/Flemingsberg om man ska till Huddinge sjukhus/Södertörns Högskola mm, eller om man där ska ta fjärrtåg söder-/västerut.

En grov skiss över de olika alternativen. Det röda strecket är Trafikverkets föreslagna dragning av motorvägen Tvärförbindelse Södertörn. Det gröna strecket är Bo Lundins föreslagna dragning av Tvärbana Södertörn. Skissen är gjord av Tvärnit och är inte perfekt men fångar upp de stora dragen.

Tvärnit: Du har skickat det här förslaget till Trafikverket, Region Stockholm, Haninge, Huddinge och Nynäshamns kommuner och Stockholms stad, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms Hamnar och Green Cargo som idag kör godståg till/från Norviks Hamn. Vad har Du fått för reaktion på förslaget?

Bo: Många har uttryckt sitt intresse för förslaget, men nästan alla hänvisar till sina respektive organisationers ställningstaganden till vägförslaget

Tvärnit: Vad skulle du säga konkret behöver göras nu?

Bo: Jag tycker att Trafikverkets vägförslag ska lyftas ur den nationella infrastrukturplanen och att Trafikverket bör få ett uppdrag att titta på alternativa, klimat- och miljövänliga sätt att lösa infrastrukturproblemen på Södertörn, där mitt förslag, Tvärbana Södertörn, bör vara det viktigaste inslaget eftersom det dramatiskt förbättrar kollektivtrafiken på Södertörn, löser problemet med godstransporterna från Norviks Hamn och bevarar alla de värdefulla naturreservaten i Huddinge och Haninge kommuner!

Kommer S-MP-regeringen att lyfta ut Tvärförbindelse Södertörn från infrastrukturplanen?

Att projektet motorvägen Tvärförbindelse Södertörn har fått stor kritik kan ingen ha missat. Det är många stora och viktiga aktörer som kritiserat projektet:

 • Naturvårdsverket. Läs här.
 • Trafikforskare. Läs här och här.

Senast skrev flera forskare på Aftonbladet att vägen framåt inte är fler motorvägar och hoppas på att elektrifiering och biobränslen löser transportsektorns utsläpp. De skriver:

För oss är det därför tydligt att fokus för infrastrukturplaneringen behöver förändras. Att fortsätta investera i utbyggd väginfrastruktur med motiveringen att framtidens vägtrafik är fossilfri är en riskfylld strategi sett till begränsningarna i hållbart producerade biodrivmedel och takten på elektrifieringen.

Att satsa betydande summor på en fortsatt utbyggnad av vägar begränsar också handlingsutrymmet för andra typer av satsningar som krävs för en hållbar och rättvis omställning till ett fossilfritt samhälle.

Vi menar därför att resurserna istället behöver användas för att anpassa infrastrukturen för en framtid där bilresandet minskar och efterfrågan på andra färdmedel ökar. Ett inspirerande exempel är Wales där parlamentet i juni i år fattade beslut om att stoppa alla nya vägbyggen med hänvisning till klimatet.

Att man skrotar planer på en klimatskadlig motorväg under en klimatkris är ju rätt självklart. Att vi ska nå våra klimatmål även för transportsektorn är också något som Klimatpolitiska rådet lyfter fram i sin rapport för 2021. De skriver:

Nästa steg i transportinfrastrukturplaneringen är att regeringen ska presentera en proposition som blir styrande för många hundra miljarder i investeringar under de kommande 12 respektive 16 åren.

Av remissvaren från andra myndigheter med centrala roller för samhällsplaneringen framgår att regeringens intentioner med de reviderade målen och den klimatpolitiska handlingsplanen inte har fått avsett genomslag och att regeringen inte har varit tillräckligt tydlig i uppdraget till Trafikverket.

Klimatpolitiska rådet menar därför att det föreliggande inriktningsunderlaget inte kan ligga till grund för ett så stort och långsiktigt beslut. Den kommande infrastrukturpropositionen kommer att styra investeringar i transportinfrastrukturen under minst halva den period som återstår till 2045, då transportsektorn ska ha uppnått noll utsläpp av växthusgaser.

Klimatpolitiska rådet lyfter fram en rekommendation:

Se till att den nationella planen för transportinfrastruktur bidrar till ett mer transporteffektivt samhälle inom klimatmålens ramar

Dessvärre så verkar S-MP-regeringen inte att lyssna. Så därför kunde vi läsa i augusti rubriken ”Motorväg får grönt ljus i strid med klimatmålen” gällande att regeringen inte avser att lyssna på Naturvårdsverkets uppmaningar att tillåtlighetspröva Tvärförbindelse Södertörn.

Riksdagen. Foto: Peter Haas / CC BY-SA 3.0
Riksdagen. Foto: Peter Haas / CC BY-SA 3.0

Jens Holm (V) har därför ställt en interpellation till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). I interpellationen frågar Holm:

Kommer ministern att verka för att den nationella planen för transportinfrastruktur bidrar till ett mer transporteffektivt samhälle inom klimatmålens ramar, i linje med vad Klimatpolitiska rådet har föreslagit?

Transportsektorn har ett separat klimatmål. Man ska minska utsläppen med 70% till 2030 och nettonollutsläpp till 2045. Holm menar att infrastrukturplanen och infrastukturpropositionen misslyckas. Eneroth svarar att man inte ska titta så mycket på målåret 2030 utan istället titta mer på målåret 2045. Holm lyfte också att motorvägsprojekt måste lyftas ut ur planeringen i enlighet med vad Naturvårdsverket föreslår. Eneroth vänder sig mot att plocka ur objekt från planen och att ”lagt kort nog ligger”.

Holm har också frågat miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) om regeringen kommer att lyfta ur motorvägen Tvärförbindelse Södertörn från infrastrukturplanen:

Ibland behöver vi också göra mindre av vissa saker. Vi kan t.ex. inte bygga nya motorvägar som äventyrar våra klimatmål […] I den här infrastrukturplanen så kommer en ny motorväg att byggas här söder om Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn […] Jag vill fråga, kommer Tvärförbindelse Södertörn finnas med i infrastrukturplanen?

Se debatten här:

Bolund svarar liksom Eneroth att det finns ett mål om nettonollutsläpp till 2045. Men lägger ändå till att det är möjligt att lyfta ut projekt från infrastrukturplanen, något som den borgerliga regeringen gjort gällande Norrbotniabanan. Men vill inte svara på om S-MP-regeringen kommer att lyfta ut klimatskadliga motorvägsbyggen.

Flera miljöpartister på lokal nivå är mot den här motorvägen, exempelvis MP i Stockholm. Hur ska man tolka miljö- och klimatministern Per Bolund (MP)? Kommer Miljöpartiet att driva på för att lyfta ut motorvägen från infrastrukturplanen till våren?

Blandad inställning till Tvärförbindelse Södertörn bland riksdagsledamöter

(Bild: riksdagshuset. Foto: Peter Haas / CC BY-SA 3.0)

Att projektet motorvägen Tvärförbindelse Södertörn har fått stor kritik kan ingen ha missat. Det är många stora och viktiga aktörer som kritiserat projektet:

 • Naturvårdsverket. Läs här och här.
 • Trafikforskare. Läs här och här.
 • Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och andra miljöorganisationer. Läs här, här, här och här.
 • Cyklister. Läs här och här.
 • Dagens ETC:s ledare. Läs här.
 • Expressens ledare. Läs här.

Men hur är då riksdagspartiernas inställning till motorvägen? Det är något som vi i nätverket Tvärnit Södertörn ville ta reda på så vi mailade alla riksdagsledamöter och frågade dem.

Vi ställde tre tydliga frågor:

 1. Tycker du att det är läge att bygga en motorväg söder om Stockholm under den här klimatkrisen?
 2. Tycker du att klimatforskningen och trafikforskningen ska styra vilka infrastrukturprojekt som ska verkställas?
 3. Tar du ställning för att stoppa motorvägen Tvärförbindelse Södertörn?

Hela mailet går att läsa här. Vi väntade ett bra tag så att alla riksdagsledamöter skulle ha tid att kunna svara på frågorna.

Nedan så redogör vi för partiernas svar.

Vänsterpartiet – 🌎

Fyra svarade från Vänsterpartiet. Svaren kan läsas här.

Jens Holm, som är klimatpolitisk talesperson och ordförande för Trafikutskottet, svarar för hela Vänsterpartiet:

 1. Tycker du att det är läge att bygga en motorväg söder om Stockholm under den här klimatkrisen?

  Nej. Tvärförbindelse Södertörn äventyrar våra klimatmål och skulle sluka viktiga investeringsresurser från andra viktigare projekt. Vi i Vänsterpartiet har lyft problemet med motorvägen flera gånger.
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/okade-utslapp-fran-vagtrafiken_H610108
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-transporteffektivt-samhalle_H8021313

 2. Tycker du att klimatforskningen och trafikforskningen ska styra vilka infrastrukturprojekt som ska verkställas?

  Ja. Vi i Vänsterpartiet har lyft det vid flertal tillfällen nu senast i motionen om transporteffektivt samhälle (se ovan).

 3. Tar du ställning för att stoppa motorvägen Tvärförbindelse Södertörn?

  Ja. Vi i Vänsterpartiet kommer göra allt vi kan för att stoppa Tvärförbindelse Södertörn. Vi kommer verka för en infrastrukturpolitik inom naturens ram och där våra klimatmål nås.
  Se gärna vår debattartikel på temat: https://www.mitti.se/debatt/debatt-skrota-tvarforbindelse-sodertorn-bygg-ut-jarnvagen-istallet/repslb!gB6V1y20PYkklza8J2epCw/

Vänsterpartiet gav tydliga och raka svar och svar som går i linje med vad nätverket Tvärnit Södertörn tycker. Det går också i linje med debattartiklar och vad lokala företrädare skrivit vilket man kan se på den här sammanställningen. Därför får Vänsterpartiet betyget: planet 🌎.

Sverigedemokraterna – 🤔

Vi fick inget svar från någon riksdagsledamot från Sverigedemokraterna. Men i den här sammanställningen så är det tydligt att Sverigedemokraterna på viss nivå vill bygga motorvägen. Men på riksplan så är det rätt tyst och ingen svarade på mailet.

Därför får Sverigedemokraterna betyget: något oklart 🤔.

Socialdemokraterna – 🚗

Två svarade från Socialdemokraterna. Svaren kan läsas här.

Socialdemokraternas gruppledare i Trafikutskottet svarade utförligt:

”Stockholmsregionen är en av Europas snabbaste växande huvudstadsregioner. Detta innebär att fler behöver samsas om den befintliga infrastrukturen. Detta gäller inte minst i södra Stockholm där infrastrukturen länge varit eftersatt.

Tvärförbindelse Södertörn (väg 259) är ett viktigt projekt för att skapa en säkrare trafikmiljö för alla trafikanter i Stockholm, inte minst för gående och cyklister. Väg 259 är en av länets mest olycksdrabbade vägar. Framkomligheten är begränsad och det kan försena utryckningsfordonvägen. Vägen är inte heller byggt för tung trafik, vilket försvårar för godstransporter via sjövägen.

Projektet tvärförbindelse Södertörn syftar till att skapa ett nytt, säkrare och mer hållbart trafikstråk. Cyklister och gångtrafikanter separeras från bil- och yrkestrafiken vilket kommer att öka trafiksäkerheten. Trafikverket planerar även för att förenkla möjligheterna att byta transportslag genom att bättre knyta samman cykel- och gångväg med kollektivtrafik. På så sätt kan nya resvanor skapas och smidigare pendling genomföras.

En fjärdedel av vägen kommer att byggas under mark för att skydda viktig natur- och kulturmark och Trafikverket planerar även för så kallade ekodukter.

Tvärförbindelse Södertörn kommer att bli en viktig förbindelse för att minska de långväga lastbilstransporterna och avlasta den redan högt belastade väg- och järnvägsinfrastrukturen. Detta kommer att ge positiva miljöeffekter då sjöfarten har mindre miljöutsläpp per enhet gods än vägtransporter. Hamnen kommer att ha potential att hantera fem till åtta gånger så mycket gods som gamla Frihamnen. Det regionala vägnätet kommer att avlastas, det gäller till exempel den närliggande Södra Länken.

Genom tvärförbindelsen ges också möjligheter till bättre kollektivtrafik genom anpassade trafiklösningar. Vi socialdemokrater ser positivt i möjligheterna att knyta samman södra och norra Stockholm med den så kallande Stockholmsbågen. Genom att koppla samman ett så kallad BRT-system, bus rapid transit, kan Stockholmsregionen få en snabbare och effektivare kollektivtrafik vilket kan skapa nya resmöjligheter och minska biltrafiken.”

Socialdemokraterna var tydliga med sin politik. Deras svar går inte i linje med vad nätverket Tvärnit Södertörn tycker. Deras svar går dock i linje med debattartiklar och vad lokala företrädare skrivit vilket man kan se på den här sammanställningen.

Därför får Socialdemokraterna betyg: bil 🚗

Moderaterna – 🚗

Fem personer från Moderaterna svarade. Svaren kan läsas här.

Maria Stockhaus, ledamot i Trafikutskottet, svarar:

 1. Tycker du att det är läge att bygga en motorväg söder om Stockholm under den här klimatkrisen?

  Vi behöver ett effektivt transportsystem, vi ser att omställningen av alla trafikslag går fort.  Vi har byggt en ny hamn i Norvik som behöver bra anslutande landtransporter (både väg och järnväg). Tvärförbindelse Södertörn är en viktig del av den infrastruktur som behövs i de södra länsdelarna. Vi vill att Tvärförbindelse söndertörn byggs så snart som möjligt,
 1. Tycker du att klimatforskningen och trafikforskningen ska styra vilka infrastrukturprojekt som ska verkställas?

  Forskning ska alltid vara en viktigt del av beslutsunderlaget när vi fattar politiska beslut.
 1. Tar du ställning för att stoppa motorvägen Tvärförbindelse Södertörn?

  Nej, vi moderater tycker att byggandet av Tvärförbindelse Södertörn är en viktig del av Stockholms infrastruktur och borde byggas så fort som möjligt. Vi ser den snabba omställning som sker när det biltrafik och vill bejaka den.

Så Moderaterna är tydliga med att de är för motorvägen. Men all moderater är inte lika positiva till motorvägar. I det första mailet vi fick från moderaten Jan R Andersson så skriver han:

”Jag tycker det är bra att ni jobbar för att stoppa infrastrukturutbyggnaden i Stockholmsområdet då resurserna behövs betydligt bättre i Östra Småland som länge varit eftersatt vad gäller infrastruktur.”

Det här speglade vad vi i nätverket Tvärnit Södertörn trodde, att det finns ett missnöje runt om i landet att allt för mycket resurser går åt att bygga motorvägar i Stockholm när det behövs resurser på annat håll. Men även Jan R Andersson rättade sig i ledet och mailade oss om att stryka sitt svar.

Moderaten Jan Ericson (M) var tydlig med att han till varje pris ville ha en motorväg så han svarade nej på frågan ”tycker du att klimatforskningen och trafikforskningen ska styra vilka infrastrukturprojektsom ska verkställas?”.

Moderaterna var tydliga med sin politik. Deras svar går inte i linje med vad nätverket Tvärnit Södertörn tycker. Deras svar går dock i linje med debattartiklar och vad lokala företrädare skrivit vilket man kan se på den här sammanställningen.

Därför får Moderaterna betyg: bil 🚗

Miljöpartiet – 🌎

Tre personer svarade från Miljöpartiet. Svaren kan läsas här.

Lorentz Tovatt, klimatpolitisk talesperson, svarar följande på frågorna:

 1. Tycker du att det är läge att bygga en motorväg söder om Stockholm under den här klimatkrisen?

  Nej, alla beslut som tas måste styra mot klimatmålen.

 2. Tycker du att klimatforskningen och trafikforskningen ska styra vilka infrastrukturprojekt som ska verkställas?

  Klimatmålen måste vara utgångspunkt för alla beslut. Vi behöver se över styrningen av Trafikverket och deras arbete så att de ägnar sig åt projekt som leder i rätt riktning – inte till mer utsläpp.

 3. Tar du ställning för att stoppa motorvägen Tvärförbindelse Södertörn?

  Ja. Dessvärre är ju mitt parti dock i minoritet i frågan, de flesta andra partier vill bygga vägen.

Miljöpartiet gav tydliga och raka svar och svar som går i linje med vad nätverket Tvärnit Södertörn tycker. Det går också i linje med debattartiklar och vad lokala företrädare skrivit vilket man kan se på den här sammanställningen. Därför får Miljöpartiet betyget: planet 🌎.

Liberalerna – 🤔/🚗

En person svarade på frågorna, det var Barbro Westerholm. Så här svarade hon:

”Hej!
Det behövs en tvärväg mellan Norviks hamn och E4. Den 60-väg genom tätbebyggt samhälle kan vi inte fortsätta med. Lastbilstrafiken lär vi inte bli av med. För mig är frågan var den vägen ska dras. Det är mig en gåta att inte den vägen planerades så att den var klar när hamnen var färdig.
Mvh
Barbro Westerholm
Riksdagsledamot (L)”

Barbro Westerholm ska ha eloge för att hon svarade på frågorna så att åtminstone någon från Liberalerna gjorde det. Men hon är suppleant i Trafikutskottet och vad vi kan se varken klimatpolitisk eller infrastrukturpolitisk talesperson. Vi hade önskat att någon av Liberalernas klimatpolitiska talespersoner, t.ex. Helena Gellerman (omställning av transportsystemet), kunde ha svarat.

Liberalerna har varit rätt tysta i den här frågan. De uttalanden som har gjorts på lokal nivå är dock positiva till motorvägen.

Därför får Liberalerna betyget: något oklart / bil 🤔/ 🚗.

Kristdemokraterna – 🚗

Tre personer svarade från Kristdemokraterna. Svaren finns här.

Vi fick tyvärr inget svar från Magnus Jacobsson som är trafikpolitisk talesperson för Kristdemokraterna. Men efter ett tag fick vi svar på vårt mail som vi skickat till Ebba Busch. Svaret skickades av Jonathan Lindgren som jobbar på Kristdemokraternas riksdagskansli så vi får utgå från att det är det officiella svaret från Kristdemokraterna. Det lyder så här:

”Kristdemokraterna ser goda möjligheter med Tvärförbindelse Södertörn. Vägförbindelsen behövs för att knyta samman och underlätta flödet av människor och gods i kommunerna söder om Stockholm. Området upplever en stark befolkningstillväxt och när den nya hamnen i Norvik blir operationell kommer godsflödet verkligen behöva tvärförbindelsen så att inte den trafiken istället letar sig upp mot det stora låset bortåt Gullmarsplan.

Projektet står inte i ett motsatsförhållande till klimatkrisen. Ett jämnare och mer effektivt flöde bidrar till en mindre energikrävande trafik än vad trafikproppar representerar. Om man tror att godsflödet och persontransporterna inte kommer förändras alls i närtid, då ska man inte lägga en krona på vägar. Men utsläppen från vägtrafiken minskar i allt snabbare takt. Överflyttningen till biodrivmedel och elektrifiering har börjat på allvar och till 2033 då vägen enligt Trafikverket skulle kunna stå klar, ska vi ha reducerat våra vägtransporter med mer än 70 procent. Omställningen av transporters koldioxidutsläpp gäller väg såväl som vatten.

Tvärförbindelsen Södertörn innebär likt andra infrastrukturprojekt störningar i landskapet vilket är en förlust för den lokala biologiska mångfalden. Detta står i en målkonflikt med andra målsättningar för vårt samhälle. I en sammanvägd bedömning överväger de samhällsekonomiska vinsterna mot dess förluster.

Vårt ställningstagande till Tvärförbindelse Södertörn är positivt.”

Kristdemokraterna var tydliga med sin politik. Deras svar går inte i linje med vad nätverket Tvärnit Södertörn tycker. Deras svar går dock i linje med debattartiklar och vad lokala företrädare skrivit vilket man kan se på den här sammanställningen.

Därför får Kristdemokraterna betyg: bil 🚗

Centerpartiet – 🤔

Två personer svarade på våra frågor. Svaren kan läsas här.

Anders Åkesson, vice ordförande för Trafikutskottet, svarar så här:

”Hej, tack för ert brev, jag kommer att ta ställning till det förslag till hur en landförbindelse mellan den nya hamnen Norvik och omlandet ska utföras då ett konkret förslag, framställt av berörda kommuner och region Stockholm finns framme och blir föremål för en beslutsprocess.

Av klimat och effektivitetsskäl bejakar vi en överflyttning av godstransport från väg och flyg till sjöfart och järnväg. Norvik innebär att ökade volymer gods kan nå Mälardalen sjövägen. Norviks tillkomst och expansion innebär att befintlig transportinfrastruktur på Södertörn måste förstärkas.”

Det här svaret är rätt intressant. Det här är det enda borgerliga partiet som inte entydigt svarar ja till motorvägen. På lokal nivå har företrädare för Centerpartiet varit tydliga förespråkare för vägen. Men på riksnivå har man inte varit lika tydlig.

Därför får Centerpartiet betyg: något oklart 🤔.

Kommentarer från Tvärnit

Svaren från riksdagsledamöterna var klargörande. De flesta svaren var väntade. Vi visste sedan tidigare att Miljöpartiet och Vänsterpartiet tydligt tagit ställning mot motorvägen vilket vi uppskattar. Och vi visste att Moderaterna och Socialdemokraterna tydligt tagit ställning för motorvägen vilket vi så klart beklagar. Men något som framgick var att Liberalerna och Centerpartiet inte har tagit tydligt ställning, i alla fall på riksplan. Visst, Liberalerna i Huddinge har uttalat sig. Och Centerpartiet har lokala företrädare som uttalar stöd för vägen.

Centerpartiet brukade kalla sig ”Alliansens gröna röst” och sågs av många som det självklara borgerliga alternativet om man ville ha mer klimat- och miljöpolitik. Men i Naturskyddsföreningens granskning av riksdagspartiernas miljölöften innan valet 2018 fick Liberalerna bättre poäng än Centerpartiet. Kan Liberalerna ha fått blodat tand av den undersökningen? Och skulle det i så fall kunna påverka partiets inställning til klimatskadliga infrastrukturprojekt som Tvärförbindelse Södertörn?

Vi får se hur det här utvecklar sig.