Enkel guide för att göra ditt eget yttrande på 3 minuter till Trafikverket

Motorvägen Tvärförbindelse Södertörn är ute för granskning fram till 23 februari. Det betyder att fram tills dess har alla rätt att skicka in egna yttrande till Trafikverket.

Det här motorvägsprojektet borde aldrig ha satts igång. Projektet har kritiserats hårt av bl.a. Naturvårdsverket, Jordens vänner och Naturskyddsföreningen.

Det kan kännas svårt att veta var man ska börja och hur man ska skriva ett yttrande. Men det är faktiskt rätt lätt! Därför tänkte vi hjälpa dig med att skriva ett email till Trafikverket. Det tar ca 3 minuter att göra det här.

Man kan skriva långa remissvar och korta remissvar. Här är ett lite längre av Vårby-Fittja hembygdsförening. Och här är Jordens Vänners remissvar. Om du vill lära dig mer om vägen och skriva mer hittar du mycket intressant under sidan material.

Så här gör du:

Öppna upp ditt mailprogram och skapa ett nytt mail:

Till: investeringsprojekt@trafikverket.se

Ämnesrad: Synpunkter gällande ärendenummer TRV 2017/27

Själva mailtexten gör du genom att kopiera de delar nedanför som du tycker är bra.

Förslag på inledning (välj en)

Hej Trafikverket, 

Här kommer mina synpunkter på Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn, ärendenummer TRV 2017/27.


Kära Trafikverket,

Här får ni mina tankar om motorvägen Tvärförbindelse Södertörn, ärendenummer TRV 2017/27

Sammanfattning (välj en)

Jag kommer här att förklara varför jag anser att motorvägen Tvärförbindelse Södertörn bör stoppas.


Nedan så kan ni finna motivering till varför jag tycker att motorvägen aldrig bör ha påbörjats och varför projektet bör läggas ner.


Det här motorvägsprojektet är föråldrat och löser inte de utmaningar som vi står inför. Jag ska förklara varför.

Om klimatet (välj en)

Transportsektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges klimatpåverkan. Riksdagen har fattat beslut om att klimatpåverkan från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010, som ett etappmål på vägen mot nollutsläpp 2045. 


Riksdagen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk som innehåller en klimatlag, ett klimatpolitiskt råd och nya klimatmål. Sveriges utsläpp ska vara netto-noll senast år 2045, och vi ska då inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. I en en fördjupad utredning av Naturvårdsverket redogörs för en rad nödvändiga samhällsförändringar. Ett exempel är bebyggelse ska planeras så att resandet mellan städer och tätorter går i linje med klimatmålen och bilberoendet ska minska.

Naturvårdsverkets kritik

Naturvårdsverket kritiserar vägen ordentligt. De menar att den inte uppfyller lagkraven.


Naturvårdsverket kritiserar projektet. De har skrivit följande:

“Det kommer inte räcka med effektivare fordon och ökad andel förnyelsebara drivmedel för att nå våra nationella klimatmål för transportsektorn. Biltrafikarbetet behöver också minska. Projektet är, trots förbättringar för kollektivtrafik och cykel, främst inriktat på ökad framkomlighet för biltrafik. Det kommer att ge bilen en ökad konkurrensfördel jämfört med kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. I sin tur främjar det en utglesad stadsbebyggelse med ökad transportefterfrågan och klimat- och miljöpåverkan.

Trots att projektets klimatpåverkan och många andra av projektets miljöeffekter, hänger samman med trafikarbetet saknar samrådsunderlaget i stort sett redovisning av trafikmängder och deras fördelning på olika trafikslag. Denna brist hos samrådsunderlaget försvårar ett konstruktivt samråd kring trafikledens utformning i syfte att minska dess klimatpåverkande utsläpp. Samrådsunderlaget kan inte anses uppfylla miljöbedömningsförordningens krav. Naturvårdsverket uppmanar Trafikverket att genomföra ytterligare samråd i bred krets med ett ändamålsenligt underlag i fråga om trafik och klimatpåverkande utsläpp.”

Om miljö och natur (välj en)

Naturskyddsföreningen har kritiserat projektet för att påverka naturen negativt. Naturreservat och skogar kommer att påverkas. Det finns även flera gröna svaga samband som kommer att försämras.


Det kommer att ske stor exploatering av värdefull natur, många hektar i de olika reservaten exploateras. Det finns även problematik kring sulfidhaltiga jordar/berg.

Minska biltrafiken (välj en)

Fyra trafikforskare skrev i oktober 2020 en debattartikel i SvD med titeln ”Stoppa vägbyggen som går emot klimatmålen”. De skrev:

“Med klimatutmaningen vi står inför är det orimligt att investera i vägutbyggnader som dels bara kan motiveras utifrån prognoser om ökade vägtransporter, dels genererar ökad biltrafik. Även redan beslutade projekt bör omprövas”.

Jag håller med trafikforskarna. Hela projektet bör ompövas.


I januari 2021 skrev 18 forskare inom hållbar mobilitet, transporter och transportplanering en debattartikel i Dagens Samhälle med titeln “Det krävs ett rejält omtag i transportplaneringen”. Där kritiserar de Trafikverket för att Trafikverket baserar sina prognoser som pekar på fortsatt kraftig trafiktillväxt, bland annat 27 procents ökat bilresande till 2040. Men vi måste få ner trafiken. Forskarna skriver att regeringen behöver ge Trafikverket i uppdrag att arbeta med åtgärder som kan påverka val av transportsätt och leda till effektivare användning av befintlig infrastruktur. Jag håller helt med om det här.


Länsstyrelserna uppmanar till att planera för mindre bilkörning. Det måste göras mer för att transporterna i samhället inte ska öka, anser landets alla Länsstyrelser som nu kritiserar delar av Trafikverkets förslag till långsiktig planering vilket man kan höra i SR. De tycker att Trafikverket måste planera annorlunda för att få fler att resa mer effektivt, eftersom det är viktigt med tanke på klimatmålen.

Buller (välj en)

Bullernivån kommer att öka under vägbygget och efter vägbygget när alla bilar och lastbilar kör där. Hur kommer det här att slå ur ett socioekonomiskt perspektiv?


Den ökade bullernivån kommer att vara negativ för både människor och djur. 

Utred järnvägssatsningar mer (välj en)

Ett stort argument för motorvägen har varit att det förväntas åka mer lastbilar på Södertörn pga Norviks hamn. Men Trafikverket har inte på allvar undersökt möjligheterna med att föra över godset på järnväg. Man låter marknaden bestämma och hoppas på det bästa.


Utred hur man kan få över den stora majoriteten av godset från Norviks hamn på järnväg. Vilka satsningar behövs? Behövs det mer omlastningscentraler? När behöver dubbelspår vara utbyggt på hela Nynäsbanan? Vilka ekonomiska styrmedel behövs? Kan man införa regleringar eller förbud av olika slag för att tvinga över godset på järnväg istället för att godset går på vägar med lastbil.

Kollektivtrafik och cykel (välj en)

Trafikverket försöker sälja in projektet genom att det ska vara en satsning på kollektivtrafiken. Men Naturvårdsverket har kritiserat projektet och menar att vägen kommer att ge bilen en ökad konkurrensfördel jämfört med kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik.


Vad hade man kunnat göra för satsningar på kollektivtrafik och cykeltrafik för de här pengarna? Hur hade man kunnat anpassa vägar för att ha kollektivtrafikkörfält? Hur många cykelmotorvägar hade man kunnat bygga för de här pengarna? Hur många år hade man kunnat erbjuda gratis kollektivtrafik i Stockholms län för de här pengarna?


Flera cyklister (både bloggare och privatpersoner) har granskat projektets “satsningar” på cykelväg. Det är tydligt att Tvärförbindelse Södertörn inte är en satsning för cykling. Med en bråkdel av pengarna kunde man göra mycket större satsningar för cykeltrafik.

Kostnader (välj en)

Vägbygget förväntas kosta 10 miljarder kronor. Men den är bara finansierad till hälften. De här pengarna kan användas på ett bättre sätt för att främja hållbara resor.


Lägg inte fler miljarder kronor på motorvägsbyggen. Satsa istället på järnvägen, kollektivtrafik och cykel.

Avslutning (välj en)

Backa inte in i framtiden! Bygg inte motorvägar som ökar trafiken och utsläppen när vi enligt all forskning måste göra tvärtom.

Undersök istället alternativ till motorväg. Här är förslag på några alternativa långsiktiga lösningar:

1. Trafiksäkra befintliga vägar för gångtrafikanter och cyklister, samt för mötande motorfordon. På vissa delar kan vägen behöva breddas med kollektivtrafikkörfält. Det borde ha gjorts för många år sedan.

2. Bygg dubbelspår till Nynäshamn och omlastningsterminaler för att kunna frakta betydligt mer gods från Norviks hamn på järnväg. Det måste finnas kapacitet för att frakta gods på järnvägen samtidigt som pendeltågstrafiken ska kunna utökas.

3. Inför differentierade hamnavgifter och andra regleringar för att styra över gods på järnväg och regional sjöfart. Det måste vara billigare att välja det klimatsmarta transportalternativet. 

4. Underlätta för kollektivtrafiken på Södertörn. Inför nya buss- och stombusslinjer, direktbusslinjer för att minska restiden, ökad turtäthet, signalprioriteringar för kollektivtrafiken, busskörfält på belastade vägar. Det är också viktigt att göra kollektivtrafiken prismässigt mer attraktiv än bilen.


Använd istället pengarna för att trafiksäkra de vägar som har problem, bygg dubbelspår till Nynäshamn, inför styrmedel, regleringar och förbud för att tvinga över godset från Norviks hamn till järnväg, bygg fler busskörfält, gör det billigare och smidigare att använda kollektivtrafiken, cykel och gång istället för bil.

Namnunderskrift 

(Skriv här under med ditt namn)

Sådär! Nu har du skrivit ett remissyttrande! Du kan ju självklart ändra, ta bort och lägga till vad du vill. Men nu har du bidragit till att hjälpa oss att stoppa den här vägen. Tack för hjälpen!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: