Blandad inställning till Tvärförbindelse Södertörn bland riksdagsledamöter

Riksdagen. Foto: Peter Haas / CC BY-SA 3.0

(Bild: riksdagshuset. Foto: Peter Haas / CC BY-SA 3.0)

Att projektet motorvägen Tvärförbindelse Södertörn har fått stor kritik kan ingen ha missat. Det är många stora och viktiga aktörer som kritiserat projektet:

 • Naturvårdsverket. Läs här och här.
 • Trafikforskare. Läs här och här.
 • Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och andra miljöorganisationer. Läs här, här, här och här.
 • Cyklister. Läs här och här.
 • Dagens ETC:s ledare. Läs här.
 • Expressens ledare. Läs här.

Men hur är då riksdagspartiernas inställning till motorvägen? Det är något som vi i nätverket Tvärnit Södertörn ville ta reda på så vi mailade alla riksdagsledamöter och frågade dem.

Vi ställde tre tydliga frågor:

 1. Tycker du att det är läge att bygga en motorväg söder om Stockholm under den här klimatkrisen?
 2. Tycker du att klimatforskningen och trafikforskningen ska styra vilka infrastrukturprojekt som ska verkställas?
 3. Tar du ställning för att stoppa motorvägen Tvärförbindelse Södertörn?

Hela mailet går att läsa här. Vi väntade ett bra tag så att alla riksdagsledamöter skulle ha tid att kunna svara på frågorna.

Nedan så redogör vi för partiernas svar.

Vänsterpartiet – 🌎

Fyra svarade från Vänsterpartiet. Svaren kan läsas här.

Jens Holm, som är klimatpolitisk talesperson och ordförande för Trafikutskottet, svarar för hela Vänsterpartiet:

 1. Tycker du att det är läge att bygga en motorväg söder om Stockholm under den här klimatkrisen?

  Nej. Tvärförbindelse Södertörn äventyrar våra klimatmål och skulle sluka viktiga investeringsresurser från andra viktigare projekt. Vi i Vänsterpartiet har lyft problemet med motorvägen flera gånger.
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/okade-utslapp-fran-vagtrafiken_H610108
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-transporteffektivt-samhalle_H8021313

 2. Tycker du att klimatforskningen och trafikforskningen ska styra vilka infrastrukturprojekt som ska verkställas?

  Ja. Vi i Vänsterpartiet har lyft det vid flertal tillfällen nu senast i motionen om transporteffektivt samhälle (se ovan).

 3. Tar du ställning för att stoppa motorvägen Tvärförbindelse Södertörn?

  Ja. Vi i Vänsterpartiet kommer göra allt vi kan för att stoppa Tvärförbindelse Södertörn. Vi kommer verka för en infrastrukturpolitik inom naturens ram och där våra klimatmål nås.
  Se gärna vår debattartikel på temat: https://www.mitti.se/debatt/debatt-skrota-tvarforbindelse-sodertorn-bygg-ut-jarnvagen-istallet/repslb!gB6V1y20PYkklza8J2epCw/

Vänsterpartiet gav tydliga och raka svar och svar som går i linje med vad nätverket Tvärnit Södertörn tycker. Det går också i linje med debattartiklar och vad lokala företrädare skrivit vilket man kan se på den här sammanställningen. Därför får Vänsterpartiet betyget: planet 🌎.

Sverigedemokraterna – 🤔

Vi fick inget svar från någon riksdagsledamot från Sverigedemokraterna. Men i den här sammanställningen så är det tydligt att Sverigedemokraterna på viss nivå vill bygga motorvägen. Men på riksplan så är det rätt tyst och ingen svarade på mailet.

Därför får Sverigedemokraterna betyget: något oklart 🤔.

Socialdemokraterna – 🚗

Två svarade från Socialdemokraterna. Svaren kan läsas här.

Socialdemokraternas gruppledare i Trafikutskottet svarade utförligt:

”Stockholmsregionen är en av Europas snabbaste växande huvudstadsregioner. Detta innebär att fler behöver samsas om den befintliga infrastrukturen. Detta gäller inte minst i södra Stockholm där infrastrukturen länge varit eftersatt.

Tvärförbindelse Södertörn (väg 259) är ett viktigt projekt för att skapa en säkrare trafikmiljö för alla trafikanter i Stockholm, inte minst för gående och cyklister. Väg 259 är en av länets mest olycksdrabbade vägar. Framkomligheten är begränsad och det kan försena utryckningsfordonvägen. Vägen är inte heller byggt för tung trafik, vilket försvårar för godstransporter via sjövägen.

Projektet tvärförbindelse Södertörn syftar till att skapa ett nytt, säkrare och mer hållbart trafikstråk. Cyklister och gångtrafikanter separeras från bil- och yrkestrafiken vilket kommer att öka trafiksäkerheten. Trafikverket planerar även för att förenkla möjligheterna att byta transportslag genom att bättre knyta samman cykel- och gångväg med kollektivtrafik. På så sätt kan nya resvanor skapas och smidigare pendling genomföras.

En fjärdedel av vägen kommer att byggas under mark för att skydda viktig natur- och kulturmark och Trafikverket planerar även för så kallade ekodukter.

Tvärförbindelse Södertörn kommer att bli en viktig förbindelse för att minska de långväga lastbilstransporterna och avlasta den redan högt belastade väg- och järnvägsinfrastrukturen. Detta kommer att ge positiva miljöeffekter då sjöfarten har mindre miljöutsläpp per enhet gods än vägtransporter. Hamnen kommer att ha potential att hantera fem till åtta gånger så mycket gods som gamla Frihamnen. Det regionala vägnätet kommer att avlastas, det gäller till exempel den närliggande Södra Länken.

Genom tvärförbindelsen ges också möjligheter till bättre kollektivtrafik genom anpassade trafiklösningar. Vi socialdemokrater ser positivt i möjligheterna att knyta samman södra och norra Stockholm med den så kallande Stockholmsbågen. Genom att koppla samman ett så kallad BRT-system, bus rapid transit, kan Stockholmsregionen få en snabbare och effektivare kollektivtrafik vilket kan skapa nya resmöjligheter och minska biltrafiken.”

Socialdemokraterna var tydliga med sin politik. Deras svar går inte i linje med vad nätverket Tvärnit Södertörn tycker. Deras svar går dock i linje med debattartiklar och vad lokala företrädare skrivit vilket man kan se på den här sammanställningen.

Därför får Socialdemokraterna betyg: bil 🚗

Moderaterna – 🚗

Fem personer från Moderaterna svarade. Svaren kan läsas här.

Maria Stockhaus, ledamot i Trafikutskottet, svarar:

 1. Tycker du att det är läge att bygga en motorväg söder om Stockholm under den här klimatkrisen?

  Vi behöver ett effektivt transportsystem, vi ser att omställningen av alla trafikslag går fort.  Vi har byggt en ny hamn i Norvik som behöver bra anslutande landtransporter (både väg och järnväg). Tvärförbindelse Södertörn är en viktig del av den infrastruktur som behövs i de södra länsdelarna. Vi vill att Tvärförbindelse söndertörn byggs så snart som möjligt,
 1. Tycker du att klimatforskningen och trafikforskningen ska styra vilka infrastrukturprojekt som ska verkställas?

  Forskning ska alltid vara en viktigt del av beslutsunderlaget när vi fattar politiska beslut.
 1. Tar du ställning för att stoppa motorvägen Tvärförbindelse Södertörn?

  Nej, vi moderater tycker att byggandet av Tvärförbindelse Södertörn är en viktig del av Stockholms infrastruktur och borde byggas så fort som möjligt. Vi ser den snabba omställning som sker när det biltrafik och vill bejaka den.

Så Moderaterna är tydliga med att de är för motorvägen. Men all moderater är inte lika positiva till motorvägar. I det första mailet vi fick från moderaten Jan R Andersson så skriver han:

”Jag tycker det är bra att ni jobbar för att stoppa infrastrukturutbyggnaden i Stockholmsområdet då resurserna behövs betydligt bättre i Östra Småland som länge varit eftersatt vad gäller infrastruktur.”

Det här speglade vad vi i nätverket Tvärnit Södertörn trodde, att det finns ett missnöje runt om i landet att allt för mycket resurser går åt att bygga motorvägar i Stockholm när det behövs resurser på annat håll. Men även Jan R Andersson rättade sig i ledet och mailade oss om att stryka sitt svar.

Moderaten Jan Ericson (M) var tydlig med att han till varje pris ville ha en motorväg så han svarade nej på frågan ”tycker du att klimatforskningen och trafikforskningen ska styra vilka infrastrukturprojektsom ska verkställas?”.

Moderaterna var tydliga med sin politik. Deras svar går inte i linje med vad nätverket Tvärnit Södertörn tycker. Deras svar går dock i linje med debattartiklar och vad lokala företrädare skrivit vilket man kan se på den här sammanställningen.

Därför får Moderaterna betyg: bil 🚗

Miljöpartiet – 🌎

Tre personer svarade från Miljöpartiet. Svaren kan läsas här.

Lorentz Tovatt, klimatpolitisk talesperson, svarar följande på frågorna:

 1. Tycker du att det är läge att bygga en motorväg söder om Stockholm under den här klimatkrisen?

  Nej, alla beslut som tas måste styra mot klimatmålen.

 2. Tycker du att klimatforskningen och trafikforskningen ska styra vilka infrastrukturprojekt som ska verkställas?

  Klimatmålen måste vara utgångspunkt för alla beslut. Vi behöver se över styrningen av Trafikverket och deras arbete så att de ägnar sig åt projekt som leder i rätt riktning – inte till mer utsläpp.

 3. Tar du ställning för att stoppa motorvägen Tvärförbindelse Södertörn?

  Ja. Dessvärre är ju mitt parti dock i minoritet i frågan, de flesta andra partier vill bygga vägen.

Miljöpartiet gav tydliga och raka svar och svar som går i linje med vad nätverket Tvärnit Södertörn tycker. Det går också i linje med debattartiklar och vad lokala företrädare skrivit vilket man kan se på den här sammanställningen. Därför får Miljöpartiet betyget: planet 🌎.

Liberalerna – 🤔/🚗

En person svarade på frågorna, det var Barbro Westerholm. Så här svarade hon:

”Hej!
Det behövs en tvärväg mellan Norviks hamn och E4. Den 60-väg genom tätbebyggt samhälle kan vi inte fortsätta med. Lastbilstrafiken lär vi inte bli av med. För mig är frågan var den vägen ska dras. Det är mig en gåta att inte den vägen planerades så att den var klar när hamnen var färdig.
Mvh
Barbro Westerholm
Riksdagsledamot (L)”

Barbro Westerholm ska ha eloge för att hon svarade på frågorna så att åtminstone någon från Liberalerna gjorde det. Men hon är suppleant i Trafikutskottet och vad vi kan se varken klimatpolitisk eller infrastrukturpolitisk talesperson. Vi hade önskat att någon av Liberalernas klimatpolitiska talespersoner, t.ex. Helena Gellerman (omställning av transportsystemet), kunde ha svarat.

Liberalerna har varit rätt tysta i den här frågan. De uttalanden som har gjorts på lokal nivå är dock positiva till motorvägen.

Därför får Liberalerna betyget: något oklart / bil 🤔/ 🚗.

Kristdemokraterna – 🚗

Tre personer svarade från Kristdemokraterna. Svaren finns här.

Vi fick tyvärr inget svar från Magnus Jacobsson som är trafikpolitisk talesperson för Kristdemokraterna. Men efter ett tag fick vi svar på vårt mail som vi skickat till Ebba Busch. Svaret skickades av Jonathan Lindgren som jobbar på Kristdemokraternas riksdagskansli så vi får utgå från att det är det officiella svaret från Kristdemokraterna. Det lyder så här:

”Kristdemokraterna ser goda möjligheter med Tvärförbindelse Södertörn. Vägförbindelsen behövs för att knyta samman och underlätta flödet av människor och gods i kommunerna söder om Stockholm. Området upplever en stark befolkningstillväxt och när den nya hamnen i Norvik blir operationell kommer godsflödet verkligen behöva tvärförbindelsen så att inte den trafiken istället letar sig upp mot det stora låset bortåt Gullmarsplan.

Projektet står inte i ett motsatsförhållande till klimatkrisen. Ett jämnare och mer effektivt flöde bidrar till en mindre energikrävande trafik än vad trafikproppar representerar. Om man tror att godsflödet och persontransporterna inte kommer förändras alls i närtid, då ska man inte lägga en krona på vägar. Men utsläppen från vägtrafiken minskar i allt snabbare takt. Överflyttningen till biodrivmedel och elektrifiering har börjat på allvar och till 2033 då vägen enligt Trafikverket skulle kunna stå klar, ska vi ha reducerat våra vägtransporter med mer än 70 procent. Omställningen av transporters koldioxidutsläpp gäller väg såväl som vatten.

Tvärförbindelsen Södertörn innebär likt andra infrastrukturprojekt störningar i landskapet vilket är en förlust för den lokala biologiska mångfalden. Detta står i en målkonflikt med andra målsättningar för vårt samhälle. I en sammanvägd bedömning överväger de samhällsekonomiska vinsterna mot dess förluster.

Vårt ställningstagande till Tvärförbindelse Södertörn är positivt.”

Kristdemokraterna var tydliga med sin politik. Deras svar går inte i linje med vad nätverket Tvärnit Södertörn tycker. Deras svar går dock i linje med debattartiklar och vad lokala företrädare skrivit vilket man kan se på den här sammanställningen.

Därför får Kristdemokraterna betyg: bil 🚗

Centerpartiet – 🤔

Två personer svarade på våra frågor. Svaren kan läsas här.

Anders Åkesson, vice ordförande för Trafikutskottet, svarar så här:

”Hej, tack för ert brev, jag kommer att ta ställning till det förslag till hur en landförbindelse mellan den nya hamnen Norvik och omlandet ska utföras då ett konkret förslag, framställt av berörda kommuner och region Stockholm finns framme och blir föremål för en beslutsprocess.

Av klimat och effektivitetsskäl bejakar vi en överflyttning av godstransport från väg och flyg till sjöfart och järnväg. Norvik innebär att ökade volymer gods kan nå Mälardalen sjövägen. Norviks tillkomst och expansion innebär att befintlig transportinfrastruktur på Södertörn måste förstärkas.”

Det här svaret är rätt intressant. Det här är det enda borgerliga partiet som inte entydigt svarar ja till motorvägen. På lokal nivå har företrädare för Centerpartiet varit tydliga förespråkare för vägen. Men på riksnivå har man inte varit lika tydlig.

Därför får Centerpartiet betyg: något oklart 🤔.

Kommentarer från Tvärnit

Svaren från riksdagsledamöterna var klargörande. De flesta svaren var väntade. Vi visste sedan tidigare att Miljöpartiet och Vänsterpartiet tydligt tagit ställning mot motorvägen vilket vi uppskattar. Och vi visste att Moderaterna och Socialdemokraterna tydligt tagit ställning för motorvägen vilket vi så klart beklagar. Men något som framgick var att Liberalerna och Centerpartiet inte har tagit tydligt ställning, i alla fall på riksplan. Visst, Liberalerna i Huddinge har uttalat sig. Och Centerpartiet har lokala företrädare som uttalar stöd för vägen.

Centerpartiet brukade kalla sig ”Alliansens gröna röst” och sågs av många som det självklara borgerliga alternativet om man ville ha mer klimat- och miljöpolitik. Men i Naturskyddsföreningens granskning av riksdagspartiernas miljölöften innan valet 2018 fick Liberalerna bättre poäng än Centerpartiet. Kan Liberalerna ha fått blodat tand av den undersökningen? Och skulle det i så fall kunna påverka partiets inställning til klimatskadliga infrastrukturprojekt som Tvärförbindelse Södertörn?

Vi får se hur det här utvecklar sig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: