Naturskyddsföreningen lämnar in kritiska remissvar på flera nivåer

WOW! Motståndet mot motorvägen Tvärförbindelse Södertörn är stort! Väldigt många har skrivit kritiska remissvar.

Här är några:

Och nu kan vi meddela att Naturskyddsföreningen har lagt in flera remissvar på vägplanen.

Riksföreningen

På riksnivå har Naturskyddsföreningen lämnat in ett remissvar. I sammanfattningen kan vi läsa:

Dagens tvåfiliga väg ska ersättas av en fyrfilig, och i vissa delar sexfilig, motortrafikled. Trafiken beräknas öka från 9 500 till 41 000 fordon per dygn år 2045. Även utan vägbygget utgår Trafikverket från att trafiken i regionen kommer att öka kraftigt fram till år 2045. Utöver klimatpåverkan kommer projektet leda till en glesare stadsutveckling och bidra tillett ohållbart behov av transporter.

Naturskyddsföreningen anser att vägen inte kan anläggas eftersom utsläppsmålen i 3 § klimatlagen kräver att vägtrafikarbetet minskar och att det därför inte finns ett varaktigt behov av vägen enligt 10 § väglagen. Naturskyddsföreningen anser att vägplanen inte kan fastställas eftersom projektet inte kan tillåtas enligt 2 kap. och 3 kap. 10 § miljöbalken. Därutöver har Naturskyddsföreningen synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen.

Till följd av den korta tid om 30 dagar som givits för attavgeyttradei samrådet över detta omfattade material som utgör vägplan och miljökonsekvensbeskrivning för en ny motortrafikled,är föreningens yttrande begränsat till de viktigaste invändningarna mot vägens påverkan på klimatmålet och stadsutvecklingen.

Hela remissvaret finns att ladda ner och läsa här.

Stockholms län, Huddinge och Nynäshamn

Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Naturskyddsföreningen Huddinge och Naturskyddsföreningen i Nynäshamn har skrivit ett gemensamt remissvar där de avstyrker vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn.

Det här är det mest omfattande remissvaret på 16 sidor där de går ner i detalj på flera olika områden. Föreningarnas kritik mot vägplanen delas in i under följande rubriker:

 • Projektets formulerade syfte och mål
 • Kritik mot snäv åtgärdsvalsstudie
 • Ändamål, funktionsmål och hänsynsmål
 • Trafikverkets funktionsmål
 • Kapacitetsbrist i vägnätet ska inte åtgärdas – inducerad trafikökning
 • Tvärförbindelsen platsar inte i ett transporteffektivt framtida samhälle
 • Miljökonsekvensbeskrivningen saknar alternativlösningar
 • Tvärförbindelse Södertörn inte förenlig med klimatmålen och klimatlagen
 • Exploatering av värdefull natur
 • Luftkvalitet – miljökvalitetsnormer för partiklar överskrids
 • Buller – boendemiljö
 • Påverkan på riksintresse friluftsliv och barriäreffekter
 • Gång- och cykelbanor dåligt planerade
 • Vattenkvalitet – sulfidhaltiga jordar
 • Tvärförbindelsens påverkan på resvanor och framtidens resvanor
 • Tvärförbindelse Södertörn motverkar social hållbarhet
 • Kostnadskalkyler

Deras motivering till sin kritik och uppmaningen att skrota vägplanen är kort och kärnfull:

Projektet Tvärförbindelse Södertörn strider mot

● nationella och lokala miljömål

● Sveriges åtaganden på klimatområdet samt

● riksintresse för friluftsliv.

Föreningarna har dessutom gjort mer än vad som kan förväntas av en remissinstans, de har presenterat konkreta alternativa förslag till motorvägen:

 • Trafiksäkra befintliga vägar för gångtrafikanter och cyklister, samt för mötande motorfordon. På vissa delar kan vägen behöva breddas med kollektivtrafikkörfält. Det borde ha gjorts för många år sedan.
 • Kollektivtrafik ska i största mån prioriteras då målet är att invånarna ska fortsätta välja hållbara transporter. Inför nya buss- och stombusslinjer, direktbusslinjer för att minska restiden, ökad turtäthet, signalprioriteringar för kollektivtrafiken, busskörfält på belastade vägar. Det är också viktigt att göra kollektivtrafiken prismässigt mer attraktiv än bilen.
 • Gång- och cykelförbindelser ska vara gena, funktionella och attraktiva. I det förslag som nu presenterats har inte tillräcklig hänsyn tagits till dessa trafikslag och deras behov.
 • Trafikverket ska utreda möjligheten till spårutbyggnad för både person- och godstransporter. Vi anser det felaktigt att Trafikverket redan i åtgärdsvalsstudien valde bort att utreda fler spårförbindelser. Ett sådant exempel är en ny järnväg i tvärled, som bedömdes som intressant, men valdes bort på grund av att den ansågs falla utanför den tidshorisont som valdes för åtgärdsvalsstudien.
 • Bygg dubbelspår till Nynäshamn och omlastningsterminaler för att kunna frakta betydligt mer gods från Norviks hamn på järnväg. Det måste finnas kapacitet för att frakta gods på järnvägen samtidigt som pendeltågstrafiken ska kunna utökas.
 • Inför differentierade hamnavgifter och andra regleringar för att styra över gods på järnväg och regional sjöfart. Det måste vara billigare att välja det klimatsmarta transportalternativet.

Hela remissförslaget finns att ladda ner och läsa här.

Haninge

Naturskyddsföreningen i Haninge har också skickat in ett remissvar. I det tar föreningen upp flera saker, bland annat:

 • En större barriäreffekt i Haninge vilket påverkar gröna kilen (Hanvedenkilen) negativt
 • Ökad biltrafik till naturreservatet Rudan vilket stör vissa djurarter och friluftslivet med fossila utsläpp och buller
 • Tveksamheter med siffror gällande avseende påverkan på luftkvalitet eller utsläpp av växthusgaser
 • Världen har förändrats sedan ÅVS (Trafikverkets åtgärdsvalstudie) beslutades 2013
 • Det saknas riktade åtgärder kollektivtrafiken vilket krävs för att minska utsläppen av växthusgaser
 • Projektet misslyckas med att uppnå projektets egna hänsynsmål om begränsad klimatpåverkan
 • Projektet misslyckas med att uppnå projektets egna hänsynsmål om intrång i värdefulla natur- och kulturmiljöer
 • Projektet misslyckas med att uppnå projektets egna funktionsmål avseende att göra cykeln mer attraktiv. Att cykla bredvid en fyrfilig motorväg som bullrar, spyr ut avgaser och sprider uppslitna metaller och partiklar från vägbanan kan inte ses som attraktivt av cyklister eller gångtrafikanter
 • Projektet misslyckas med att uppnå projektets egna hänsynsmål: Vattenkvalitet. Projektet har ingen ekologisk eller juridiskt hållbar plan över hur Miljöbalkens och EU-rättens krav på vattenkvalitet ska följas i projektet

Hela remissvaret finns att ladda ner och läsas här.

För oss som har följt det här klimatskadliga projektet under många år så blir det tydligare och tydligare att det är helt orimligt att bygga den här vägen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: