Vårby-Fittja hembygdsförening kritiserar Tvärförbindelse Södertörn

Fram tills 23 februari så går det att skicka in synpunkter på vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn. Även föreningar och privatpersoner kan skicka in synpunkter. Det har Vårby-Fittja hembygdsförening passat på att göra. Vi har fått tillåtelse att lägga upp deras yttrande här på hemsidan.

(Nedanstående text innehåller inte all formattering men kan läsas som pdf här. Bilaga kan läsas här).

Yttrande över förslag till Vägplan för Tvärförbindelse Södertörn, väg 259. TRV 2017/27

How dare you !

Orden är Greta Thunbergs, i förtvivlan och frustration, när hon talar om Klimatkrisen inför världens ledare på FN´s Klimattoppmöte i New York 2019.

Vi i Vårby-Fittja hembygdsförening upprepar gärna orden på svenska ”Hur vågar ni !” och vill rikta frågan till Trafikverket och de politiker som står bakom projektet Tvärförbindelse Södertörn. Ett mastodontiskt vägprojekt som låser fast oss i en samhällsutveckling som de flesta andra börjar inse att vi pga Klimatkrisen måste lämna och gå ifrån.

Glaciärerna i Himalaya kollapsar, permafrosten tinar, Amazonas står i brand och isen vid polerna smälter, haven stiger. De flesta börjar inse att det krävs verkligt radikala åtgärder för att hindra den negativa utvecklingen. De flesta utom tydligen Trafikverket, som gasar på när andra trycker på bromsen. De lever kvar i den förljugna värld där ingreppen i naturen fortfarande inte har något pris som måste betalas.

Tvärförbindelse Södertörn kommer, tillsammans med anslutningarna till Förbifart Stockholm, att bli det enskilt största ingreppet i Huddinges miljö och natur genom tid och historia, sedan inlandsisen drogs sig tillbaka. Därför säger vi, ändra planerna! Finn andra skonsammare lösningar på den akuta trafiksituationen på Glömstavägen. Ni är ingenjörerna och kan naturligtvis det, om ni bara vill och får uppdraget. Kollektivtrafiken behöver inte 4-filiga motorleder för att fungera.

Utred möjligheterna att transportera godset till och från nya hamnen i Nynäshamn på järnväg och förläng den nu prospekterade försökselvägen för lastbilstrafik NynäshamnVästerhaninge, på väg 73, hela vägen till Stockholm. Bredda inte nuvarande Haningeleden till 4-filigt eller mer, mellan Sundby och Jordbro, när vi istället måste arbeta för att få ner trafikmängderna.

Också Naturvårdsverket varnar i tidigare yttranden för att Tvärförbindelsen kommer att ha en negativ inverkan på klimatet. ”Den trafikprognos som utgör underlag för de samhällsekonomiska analyserna är inte förenlig med klimatmålen och det är inte möjligt med presenterat underlag att se huruvida motortrafikleden kan vara samhällsekonomisk lönsam i ett fossilfritt samhälle” (Samrådsredogörelse, Väg 259, Tvärförbindelse Södertörn, Vägplan, 2021-01-25, sid 81)

Idag beräknas trafikflödet under ett årsmedeldygn på Glömstavägen genom Glömstadalen till 22 500 fordon. Utan utbyggd Tvärförbindelse beräknas den år 2045 till 28 000 fordon. Med utbyggd Tvärförbindelse år 2045 till 68 000 fordon.

Vägplanen är alltså på ett tydligt och oacceptabelt sätt trafikalstrande. Och det är bara att instämma med Naturvårdsverket att motortrafikleden inte är ”förenlig med klimatmålen” och aldrig kan bli ”samhällsekonomiskt lönsam i ett fossilfritt samhälle”. Den ökade trafiken på Tvärförbindelsen kommer också att medföra ökade trafikmängder på omkringliggande vägar och ökad miljöpåverkan i ett större omland.

På Regeringens hemsidor kan man läsa sig till att:
”Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer”
”Samhällsbygget ska vara hållbart och fossilfritt”
”Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären”

De omskrivna ekodukterna och djurpassagerna är naturligtvis bra och nödvändiga, men ändå mest att betrakta som kosmetika på ett vägprojekt som gör allvarliga ingrepp på ett stort antal platser i nyckelbiotoper och i Gömmarens, Flemingsbergsskogens, Orlångens, Björksättrahalvöns, Lissmadalens, Paradisets och Rudans naturreservat, men i kartmaterialet lägger man inte särskilt stor vikt på att redovisa var dessa ingrepp sker. Detta måste redovisas tydligare, varje ingrepp, med kompensation för dessa. Man ödelägger kulturhistorisk miljö och nyckelbiotoper vid Vårby Källa och Gömmarbäcken och icke skyddade naturområden med höga naturvärden som ”skogen öster om Häggstavägen”, där en tunnelmynning ska sprängas fram. ”Ekodukten” vid Myrstuguberget och ”Landskapsbroarna” över Gömmarbäckens ravin är då naturligtvis nödvändiga. ”Skogen öster om Häggstavägen” utpekas i Samrådshandlingarna för Tvärförbindelsen 2017-12-20, tillsammans med övrig naturmark mellan Albysjön/Flottsbro/Gömsta äng och Glömstavägen, som ett nytt föreslaget naturreservat. Nu hindrar alltså Tvärförbindelsen också denna reservatsbildning.

Kring Vårby Källa handlar det om stora och förgörande ingrepp i park- och kulturmiljön. I den Naturvärdesinventering och Kulturmiljöutredning som Huddinge kommun tidigare genomfört för aktuella planprogram Vårby Udde skriver man att ”flertalet av dessa rödlistade arter och värdefulla träd kommer att gå förlorade när Trafikverket bygger ut Tvärförbindelse Södertörn.” Parkmiljön har tills nu i detaljplan varit reglerad med en nbestämmelse (”Värdefull vegetation skall bevaras”) och två nyckelbiotoper är hotade av vägbygget. En sådan värdefull natur-, park- och kulturmiljö måste bevaras. Kulturmiljön och parken har bakgrund ner i tidiga 1700-talets hälsobrunnsanstalt och den höga kallmurade vägbanken som finns kvar i Gömmarbäckens ravin öster om nuvarande E4/E20 uppfördes vid mitten av 1800-talet – ett värdefullt vägbyggnadsmonument på ”nya” riksvägen söderut från Stockholm som först anlades på 1600-talet.

De kulturhistoriskt värdefulla kulturminnen och fornminnen som berörs av vägbygget behandlas endast översiktligt av vägplanen. Här behövs en tydligare redovisning av vilka värden som kommer att gå förlorade och vad som redan undersökts och tagits bort pga av vägbygget. För Vårbys del tänker vi framförallt på kulturmiljön och kulturminnena kring Vårby Källa och Gömmarbäcken samt stenåldersmiljön vid Myrstuguberget.

Vid Myrstuguberget kommer bullerstörningen att bli allvarlig med en stor trafikkarusell och tunnelmynning i närheten av bostadsbebyggelsen. Inga bullerskydd kan upptäckas på kartorna här och kring alla tunnelmynningar har vi också att räkna med stora utsläpp av gaser och partiklar från trafiken. Dragningen genom Glömstadalen och övriga Södertörn kommer att skära av viktiga samband i Stockholmstraktens Gröna Kilar. Ekodukter och passager kan inte ersätta detta. Buller kommer också att drabba Sankt Botvids begravningsplats då trafikflödet kommer att hamna betydligt närmare än Glömstavägen idag.

Bullerstörningarna från breddningen av E4/E20 och anslutningen med olika iögonfallande vägramper till tunnelbygget genom Masmoberget går knappast att skärma av från nuvarande flerbostadsbebyggelsen på Botkyrkavägen/Solhagavägen och den blivande på Vårby udde. Trots att man tänker försöka. Särskilt som trafiken på bron över Mälaren är tänkt att öka från dagens 98 000 fordon till planerade 155 000 år 2045. Anslutningsramperna är säkert avancerad ingenjörskonst, men en konst vi helst vill vara utan. Hur framdragandet av Spårväg Syd ska kunna ske genom denna invecklade trafikapparat redovisas inte.

Det fridlysta Naturminnet Hagstaeken i Glömsta, Huddinges äldsta träd ca 500 år gammalt, vill Trafikverket pga trafikfara fälla eller såga ner till en trädruin. Samtidigt som man planerar för en extra böj på nuvarande Glömstavägen, blivande lokalväg, så att trafiken i framtiden inte ska gå så nära. Det är ju märkligt, anlägg istället böjen på Glömstavägen så fort som möjligt så kan eken får stå kvar orörd!

Först som sist vill vi efter ovanstående utläggningar slutligen säga:

 • Lyssna på Naturvårdsverket och lägg ner det
  klimathotande projektet ”Tvärförbindelse Södertörn” !

Som bilagor bifogar vi två tidigare yttranden över Huddinge kommuns ändring av detaljplaner i Vårby för genomförande av ”Tvärförbindelse Södertörn”:

 • Yttrande från Vårby-Fittja hembygdsförening ang. Upphävande av stadsplan för HagaVII Botkyrkavägen-Glömstavägen del 1 och 2 inom kommundel Vårby för byggande av Tvärförbindelse Södertörn. KS-2019/1425
 • Yttrande från Vårby-Fittja hembygdsförening ang. Upphävande av detaljplaner inom kommundel Vårby för byggande av Tvärförbindelse Södertörn. KS-2019/1426

Tidigare i Samråd framförda synpunkter på utformning av Tvärförbindelse Södertörn.

 1. 2015-03-30. Samråd Tvärförbindelse Södertörn.VFhbf
 2. 2016-05-02. Samråd Tvärförbindelse Södertörn.VFhbf
 3. 2016-12-18. Samråd Tvärförbindelse Södertörn.VFhbf
 4. 2018-12-06. Samråd Tvärförbindelse Södertörn.VFhbf

Vad tycker egentligen partierna om Tvärförbindelse Södertörn

Den planerade motorvägen Tvärförbindelse Södertörn har fått stor kritik från många håll. Här är ett axplock av de som har kritiserat Tvärförbindelse Södertörn och nya motorvägsprojekt:

 • Naturvårdsverket. Läs här och här.
 • Trafikforskare. Läs här och här.
 • Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och andra miljöorganisationer. Läs här, här, här och här.
 • Cyklister. Läs här och här.
 • Dagens ETC:s ledare. Läs här.
 • Expressens ledare. Läs här.

Naturskyddsföreningen skriver:

Riksdagen antog 2017 ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innehåller nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Enligt detta ska Sveriges utsläpp vara netto-noll senast år 2045, och vi ska då inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Naturvårdsverket redovisade nyligen en fördjupad utredning av arbetet med miljömålen, där det bland annat redogörs för en rad nödvändiga samhällsförändringar. Exempelvis ska bebyggelse planeras så att resandet mellan städer och tätorter går i linje med klimatmålen och bilberoendet ska minska. Klimatmålen är tydliga och alla aktörer bör ha sin uppgift klar för sig. Därför är det i våra ögon märkligt att arbetet med ännu en statlig motorväg fortskrider, en väg som bromsar klimatarbetet.

Enskilda politiska företrädare har uttalat sig om Tvärförbindelse Södertörn. Vi tycker att det är hög tid att alla partier tydligt bekänner färg. Är de för en motorväg som kommer att öka biltrafiken, öka utsläppen, göra intrång i värdefull natur eller inte?

Därför har vi ikväll skickat ut ett mail till varje riksdagsledamot och frågat om de är för vägen eller mot vägen. Vi ställer tre tydliga frågor:

 1. Tycker du att det är läge att bygga en motorväg söder om Stockholm under den här klimatkrisen?
 2. Tycker du att klimatforskningen och trafikforskningen ska styra vilka infrastrukturprojekt som ska verkställas?
 3. Tar du ställning för att stoppa motorvägen Tvärförbindelse Södertörn?

Hela mailet går att läsa här. Vi kommer att publicera resultatet av svaren på hemsidan.

Vill du också kontakta din politiker i riksdagen och berätta om vad du tycker? Kontaktuppgifter till alla riksdagdsledamöter finns på riksdagens hemsida.

Har du inte redan skrivit under vår namninsamling om att stoppa Tvärförbindelse Södertörn kan du göra det här.

(Bilden till inlägget är från Wikipedia med licensen CC-BY, Johannes Jansson/norden.org)

Naturvårdsverket till Trafikverket: gör om, gör rätt

Naturvårdsverkets har yttrat sig över Trafikverkets inriktningsunderlag inför kommande statlig transportinfrastrukturplanering. Och det är ingen trevlig läsning för Trafikverket!

Naturvårdsverket avstyrket underlaget eftersom de anser att det behöver ta mer hänsyn till Sveriges klimatmål, luftkvalitetsmål och övriga nationella miljömål.

På Naturvårdverkets hemsida kan man läsa följande:

Sverige har sedan 2017 ett klimatpolitiskt ramverk som består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Klimatramverket innebär bland annat att klimatpåverkande utsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent år 2030 jämfört med 2010.

För att nå Sveriges beslutade klimatmål måste klimatfrågan genomsyra alla relevanta politikområden. Naturvårdsverket anser att den statliga transportinfrastrukturplaneringen, och därmed inriktningsunderlaget, har stor betydelse för samhällsutvecklingen och möjligheten att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Naturvårdsverket avstyrker det remitterade inriktningsunderlaget, och menar att det behöver utvecklas, främst inom följande delar:

– Utvecklingen av transportinfrastrukturen behöver tydligare bidra till att klimatmålen, och övriga nationella miljökvalitetsmål kan nås.

– Transportinfrastrukturplaneringen behöver utgå ifrån att det krävs en kombination av åtgärder och styrmedel inom tre utpekade områden för att utveckla tillgänglighet samtidigt som klimat- och andra miljömål kan nås. Dessa områden är minskat trafikarbete med energiintensiva trafikslag, ökad andel förnybara drivmedel och mer energieffektiva fordon. Infrastrukturplanerna kan bidra till att påverka trafikarbetet och elektrifieringen av transportinfrastrukturen.

– Trafikverkets basprognos är inte lämplig som grund för transportinfrastrukturplaneringen eftersom den baseras på en kraftig ökning av vägtrafikarbete vilket motverkar miljökvalitetsmålen.

– Det är angeläget att undanröja de hinder i regelverket som Trafikverket anser finns för att bredare arbeta med, och finansiera åtgärder och styrmedel som påverkar efterfrågan på transporter och att befintligt transportsystem kan användas effektivare än idag.

Naturvårdsverket anser inte heller att miljökvalitetsmålet Frisk luft beaktas i inriktningsunderlaget. Någon koppling mellan dubbdäck, vägslitage och partikelhalter görs till exempel inte, trots att detta har stor betydelse för den lokala luftkvaliteten.

Naturvårdsverket saknar också analyser av på vilket sätt den samlade effekten av olika inriktningar i statliga transportinfrastrukturplaner påverkar möjligheten att nå mål kopplade till biologisk mångfald, grön infrastruktur och ekosystemtjänster.

Samtidigt behöver stadsmiljöavtalens budget utökas väsentligt. Stadsmiljöavtalen är den infrastrukturåtgärd som bidrar till både ökad tillgänglighet och till att miljömålen nås i städer och tätorter. De behöver också kopplas till miljökvalitetsmålet Frisk luft

Det är inte första gången Naturvårdsverket kommer med svidande kritik mot Trafikverket. Vi i nätverket Tvärnit Södertörn har flera gånger lyft upp den kritik som Naturvårdsverket har levererat gällande motorvägen Tvärförbindelse Södertörn.

Och det är inte bara Naturvårdsverket som tycker att Trafikverket är helt fel ute när det gäller Trafikverkets förslag på inriktning för nationell transportplanering. För några veckor sen skrev 18 forskare inom hållbar mobilitet, transporter och transportplanering en debattartikel där de kritiserar förslaget. Så här skrev de:

Tyvärr baseras Trafikverkets förslag på en tveksam prognos som pekar på fortsatt kraftig trafiktillväxt, bland annat 27 procents ökat bilresande till 2040. För att nå klimatmål förlitar sig Trafikverket på biodrivmedel och snabb elektrifiering.

[…]

Regeringen behöver ge Trafikverket i uppdrag att arbeta med åtgärder som kan påverka val av transportsätt och leda till effektivare användning av befintlig infrastruktur. Vidare behöver förutsättningarna för Trafikverket att samverka med kommuner och regioner klargöras, så att bredare planeringsåtgärder kan bli en del av den långsiktiga transportplaneringen.

Sammantaget krävs det ett omtag och ett nytag. Flera möjliga handlingsinriktningar behöver beaktas, och mer utrymme behöver ges till den viktiga politiska diskussionen om framtidens hållbara transportsystem. Den nu gällande planen sträcker sig till 2029. Något eller några års framflyttning av en ny plan leder till markant mindre problem än om den hastas fram med fel inriktning byggd på ett bristfälligt underlag.

Det framgår med allt större tydlighet att regeringen behöver agera och ge tydligare direktiv till Trafikverket så att klimatmålen ska vara överordnade. För det verkar inte vara något som Trafikverket gör på egen hand.

Vägplanen ställs ut – dags att protestera för klimatet

För några dagar sedan kunde vi läsa på Trafikverkets hemsida att Länsstyrelsen har godkänt miljökonsekvensbeskrivning för motorvägen Tvärförbindelse Södertörn. Trots en akut klimatkris så fortsätter Trafikverket (på regeringens uppdrag) arbetet med en motorväg som riskerar att våra klimatmål inte kommer att nås.

Den 25 januari kommer vägplanen att ställas ut. (I den ingår miljökonsekvensbeskrivningen). Det innebär att fastighetsägare, privatpersoner, myndigheter, föreningar och organisationer kan lämna skriftliga synpunkter på planen för motorvägen.

Det här motorvägsprojektet borde aldrig ha satts igång. Och det finns fortfarande en möjlighet att stoppa det! Det finns så mycket fel med det här projektet. Projektet har kritiserats hårt av bl.a. Naturvårdsverket, Jordens vänner och Naturskyddsföreningen.

Vill du göra en insats för klimatet och hjälpa till att stoppa den här motorvägen?

Tillsammans kan vi visa att vi inte tyst kommer att acceptera ett sånt här projekt som motverkar våra klimatmål!

Tvärförbindelsen och cirkelargument

Ett argument för Tvärförbindelse Södertörn är att det kommer att bli fler och fler lastbilar på östra Södertörn på grund av behovet av bergmaterial. Och ett argument för att öppna bergtäkter på östra södertörn är att det är bra placering på grund av den kommande tvärförbindelsen. Ett klassiskt cirkelargument alltså.

Nu kanske det ändras. Miljöprövningsdelegationen inom Stockholms län avslog i december 2019 en begäran om att få öppna en bergtäkt i Häringe, i södra Haninge. Beslutet baserades dels på att bolaget inte kan påvisa behovet av bergmaterial på södertörn. Det går alltså inte längre att hänvisa till det behovet i argumenten för tvärförbindelsen.

En spännande detalj i beslutet var att Miljöprövningsdelegationen godkände den i ärendet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Det betyder att denne MKB ligger fast även i högre instanser, om bolaget överklagar till Mark- och Miljödomstolen. Haninge Naturskyddsförening påpekade för Länsstyrelsen att denna MKN är undermålig bland annat för att den är 15 år gammal och väldigt överskådlig.

Länsstyrelsen stod på sig.

Haninge Naturskyddsförening överklagade därför till Mark- och Miljödomstolen. Inte Länsstyrelsens avslag av ansökan utan bara den MKB som upprättats i ärendet överklagades.

I augusti 2020 kom så beslutet.

Haninge Naturskyddsförening vann!

(Du kan läsa domen här).

Nya överklaganden är säkert att vänta men vi är i alla fall ett steg närmare ett allmänt ifrågasättande av behovet av lastbilar och nya gammaldags motorvägar på södertörn.

Haninge Naturskyddsförening

Hemsida äntligen på plats!

Vi i nätverket Tvärnit Södertörn har jobbat mot den planerade motorvägen Tvärförbindelse Södertörn ett tag nu. Men nu har vi äntligen fixat en hemsida 🙂

För att få mest aktuell information så är det bäst att gilla och följa vår facebook-sida Tvärnit Södertörn.

Kom ihåg att skriva under namninsamlingen på Mitt Skifte också!