Naturskyddsföreningen lämnar in kritiska remissvar på flera nivåer

WOW! Motståndet mot motorvägen Tvärförbindelse Södertörn är stort! Väldigt många har skrivit kritiska remissvar.

Här är några:

Och nu kan vi meddela att Naturskyddsföreningen har lagt in flera remissvar på vägplanen.

Riksföreningen

På riksnivå har Naturskyddsföreningen lämnat in ett remissvar. I sammanfattningen kan vi läsa:

Dagens tvåfiliga väg ska ersättas av en fyrfilig, och i vissa delar sexfilig, motortrafikled. Trafiken beräknas öka från 9 500 till 41 000 fordon per dygn år 2045. Även utan vägbygget utgår Trafikverket från att trafiken i regionen kommer att öka kraftigt fram till år 2045. Utöver klimatpåverkan kommer projektet leda till en glesare stadsutveckling och bidra tillett ohållbart behov av transporter.

Naturskyddsföreningen anser att vägen inte kan anläggas eftersom utsläppsmålen i 3 § klimatlagen kräver att vägtrafikarbetet minskar och att det därför inte finns ett varaktigt behov av vägen enligt 10 § väglagen. Naturskyddsföreningen anser att vägplanen inte kan fastställas eftersom projektet inte kan tillåtas enligt 2 kap. och 3 kap. 10 § miljöbalken. Därutöver har Naturskyddsföreningen synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen.

Till följd av den korta tid om 30 dagar som givits för attavgeyttradei samrådet över detta omfattade material som utgör vägplan och miljökonsekvensbeskrivning för en ny motortrafikled,är föreningens yttrande begränsat till de viktigaste invändningarna mot vägens påverkan på klimatmålet och stadsutvecklingen.

Hela remissvaret finns att ladda ner och läsa här.

Stockholms län, Huddinge och Nynäshamn

Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Naturskyddsföreningen Huddinge och Naturskyddsföreningen i Nynäshamn har skrivit ett gemensamt remissvar där de avstyrker vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn.

Det här är det mest omfattande remissvaret på 16 sidor där de går ner i detalj på flera olika områden. Föreningarnas kritik mot vägplanen delas in i under följande rubriker:

 • Projektets formulerade syfte och mål
 • Kritik mot snäv åtgärdsvalsstudie
 • Ändamål, funktionsmål och hänsynsmål
 • Trafikverkets funktionsmål
 • Kapacitetsbrist i vägnätet ska inte åtgärdas – inducerad trafikökning
 • Tvärförbindelsen platsar inte i ett transporteffektivt framtida samhälle
 • Miljökonsekvensbeskrivningen saknar alternativlösningar
 • Tvärförbindelse Södertörn inte förenlig med klimatmålen och klimatlagen
 • Exploatering av värdefull natur
 • Luftkvalitet – miljökvalitetsnormer för partiklar överskrids
 • Buller – boendemiljö
 • Påverkan på riksintresse friluftsliv och barriäreffekter
 • Gång- och cykelbanor dåligt planerade
 • Vattenkvalitet – sulfidhaltiga jordar
 • Tvärförbindelsens påverkan på resvanor och framtidens resvanor
 • Tvärförbindelse Södertörn motverkar social hållbarhet
 • Kostnadskalkyler

Deras motivering till sin kritik och uppmaningen att skrota vägplanen är kort och kärnfull:

Projektet Tvärförbindelse Södertörn strider mot

● nationella och lokala miljömål

● Sveriges åtaganden på klimatområdet samt

● riksintresse för friluftsliv.

Föreningarna har dessutom gjort mer än vad som kan förväntas av en remissinstans, de har presenterat konkreta alternativa förslag till motorvägen:

 • Trafiksäkra befintliga vägar för gångtrafikanter och cyklister, samt för mötande motorfordon. På vissa delar kan vägen behöva breddas med kollektivtrafikkörfält. Det borde ha gjorts för många år sedan.
 • Kollektivtrafik ska i största mån prioriteras då målet är att invånarna ska fortsätta välja hållbara transporter. Inför nya buss- och stombusslinjer, direktbusslinjer för att minska restiden, ökad turtäthet, signalprioriteringar för kollektivtrafiken, busskörfält på belastade vägar. Det är också viktigt att göra kollektivtrafiken prismässigt mer attraktiv än bilen.
 • Gång- och cykelförbindelser ska vara gena, funktionella och attraktiva. I det förslag som nu presenterats har inte tillräcklig hänsyn tagits till dessa trafikslag och deras behov.
 • Trafikverket ska utreda möjligheten till spårutbyggnad för både person- och godstransporter. Vi anser det felaktigt att Trafikverket redan i åtgärdsvalsstudien valde bort att utreda fler spårförbindelser. Ett sådant exempel är en ny järnväg i tvärled, som bedömdes som intressant, men valdes bort på grund av att den ansågs falla utanför den tidshorisont som valdes för åtgärdsvalsstudien.
 • Bygg dubbelspår till Nynäshamn och omlastningsterminaler för att kunna frakta betydligt mer gods från Norviks hamn på järnväg. Det måste finnas kapacitet för att frakta gods på järnvägen samtidigt som pendeltågstrafiken ska kunna utökas.
 • Inför differentierade hamnavgifter och andra regleringar för att styra över gods på järnväg och regional sjöfart. Det måste vara billigare att välja det klimatsmarta transportalternativet.

Hela remissförslaget finns att ladda ner och läsa här.

Haninge

Naturskyddsföreningen i Haninge har också skickat in ett remissvar. I det tar föreningen upp flera saker, bland annat:

 • En större barriäreffekt i Haninge vilket påverkar gröna kilen (Hanvedenkilen) negativt
 • Ökad biltrafik till naturreservatet Rudan vilket stör vissa djurarter och friluftslivet med fossila utsläpp och buller
 • Tveksamheter med siffror gällande avseende påverkan på luftkvalitet eller utsläpp av växthusgaser
 • Världen har förändrats sedan ÅVS (Trafikverkets åtgärdsvalstudie) beslutades 2013
 • Det saknas riktade åtgärder kollektivtrafiken vilket krävs för att minska utsläppen av växthusgaser
 • Projektet misslyckas med att uppnå projektets egna hänsynsmål om begränsad klimatpåverkan
 • Projektet misslyckas med att uppnå projektets egna hänsynsmål om intrång i värdefulla natur- och kulturmiljöer
 • Projektet misslyckas med att uppnå projektets egna funktionsmål avseende att göra cykeln mer attraktiv. Att cykla bredvid en fyrfilig motorväg som bullrar, spyr ut avgaser och sprider uppslitna metaller och partiklar från vägbanan kan inte ses som attraktivt av cyklister eller gångtrafikanter
 • Projektet misslyckas med att uppnå projektets egna hänsynsmål: Vattenkvalitet. Projektet har ingen ekologisk eller juridiskt hållbar plan över hur Miljöbalkens och EU-rättens krav på vattenkvalitet ska följas i projektet

Hela remissvaret finns att ladda ner och läsas här.

För oss som har följt det här klimatskadliga projektet under många år så blir det tydligare och tydligare att det är helt orimligt att bygga den här vägen.

Tvärnit skriver kritiskt remissvar om vägplanen

Igår skickade vi i nätverket Tvärnit Södertörn in vårt remissvar till Trafikverket gällande vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn. Flera andra har skrivit remissvar. Här är några:

Har du eller din förening också skrivit ett remissvar? Eller känner du till någon som har? Maila oss på tvarnitsodertorn@gmail.com.

Nedan går att läsa hela vårt remissvar. Eller så kan man ladda ner som pdf här.

Yttrande från Tvärnit Södertörn gällande vägplan för väg 259 Tvärförbindelse Södertörn

Tvärnit Södertörn är ett nätverk av föreningar och privatpersoner som tar ställning mot byggandet av den klimatskadliga motorvägen Tvärförbindelse Södertörn. 

Vi vill med detta remissyttrande göra vår åsikt hörd: stoppa motorvägen Tvärförbindelse Södertörn.

Nätverket Tvärnit Södertörn har fått förlängd remisstid till 10 mars.

Vår namninsamling “Stoppa motorvägen Tvärförbindelse Södertörn”

Vi i Tvärnit Södertörn har skapat en namninsamling för att stoppa motorvägen Tvärförbindelse Södertörn. Namninsamlingen är digital och är fortfarande öppen. 

I texten till namninsamlingen skriver vi:

“Många känner till att motorvägsbyggen ökar utsläppen av växthusgaser och ökar biltrafiken. Därför har protesterna alltid varit stora mot motorvägsbyggen som Förbifart Stockholm.

Men få känner till det okända motorvägsbygget Tvärförbindelse Södertörn, förlängningen av Förbifart Stockholm söder om Stockholm.

Tvärförbindelse Södertörn är ett vägprojekt på en 20 kilometer ny sträckning av väg 259 från E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva, via Flemingsberg till väg 73 vid Haninge centrum.

Lastbilstrafik på Södertörn förväntas öka i och med att Norvik hamn blir klar. Det anges som skäl för att bygga motorvägen. Men det finns andra sätt att hantera godstrafik från hamnen, exempelvis genom att bygga dubbelspår på Nynäsbanan och andra anpassningar.
Naturvårdsverket har sågat projektet vid fotknölarna för att man inte alls tar hänsyn till klimataspekterna och att trafiken kommer att öka. De har kritiserat det planerade motorvägsbygget i ett antal remissvar.

[…]

Tycker du också att satsningar på infrastruktur ska gå till projekt som kommer minska trängseln, minska utsläppen och göra att vi når våra klimatmål? Skriv under du också för att stoppa den klimatskadliga motorvägen Tvärförbindelse Södertörn!”

I skrivande stund har 1188 personer skrivit under den. Vi är alltså många som anser att man inte ska bygga den här motorvägen under rådande klimatkris och att man istället bör satsa på hållbara transportalternativ.

Nätverkets synpunkter på vägplanen

Vi i nätverket Tvärnit Södertörn vill lyfta fram följande synpunkter på vägplanen:

 • Trafikverket lutar sig på en trafikprognos med ökad biltrafik, inte på en trafikprognos som skulle vara aktuell om Sverige ska nå klimatmålen.
 • Tvärförbindelse Södertörn kommer enligt Trafikverkets egna siffror innebära ökad biltrafik.
 • Trafikverket har inte tagit till sig av den kritik av projektet som Naturvårdsverket har lyft fram, nämligen att vägen kommer att ge bilen en ökad konkurrensfördel jämfört med kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik.
 • Trafikverket räknar inte med den ökade klimatpåverkan av vägens användande, bara klimatpåverkan vid byggande, drift och underhåll.
 • Motorvägen kommer att få negativ påverkan på värdefull natur och på friluftslivet, något Naturskyddsföreningen har uppmärksammat.
 • Trafikverket har frångått sin egen arbetsstrategi fyrstegsprincipen, tänk om, optimera, bygg om, bygg nytt. De har i princip direkt gått till det sista steget bygg nytt. Åtgärdsvalsstudien är föråldrad samt att den gjordes alltför snävt. Däribland valdes flera intressanta spåralternativ bort med motiveringen att de inte skulle hinna utredas inom den satta tidsramen.
 • Trafikverket har inte på allvar undersökt hur Nynäsbanan kan utvecklas med dubbelspår, nya terminaler, osv. för att få över gods från Norviks hamn på räls.
 • Trafikverket har inte på allvar undersökt olika styrmedel och regleringar som kunde vara aktuella för att få mer gods från Norviks hamn att gå på räls.
 • Mycket har hänt sedan projektet Tvärförbindelse Södertörn startades. Trafikverket måste förhålla sig till Parisavtalet och Sveriges klimatlag vilket vi anser att man inte har gjort.
 • Planeringen för cykelvägar är undermålig. Det innebär bristande säkerhet, farliga korsningar och långa omvägar för cyklisterna.
 • Motorvägen riskerar att slå ojämlikt, att gynna bilägare (där män är överrepresenterade) på bekostnad av resenärer i kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik (där kvinnor och låginkomsttagare är överrepresenterade).
 • Motorvägen riskerar negativa hälsoeffekter i form av sämre luftkvalitet och buller, något som riskerar att även det slå ojämlikt och drabba låginkomsttagare i större grad.

Motorvägsprojektet Tvärförbindelse Södertörn har fått hård kritik från flera håll. Några av kritikerna är Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, Vårby-Fittja hembygdsförening och cykelbloggare.

Naturvårdsverket skriver i sitt tidigare samrådsyttrande:

“I den samlade effektbedömningen framgår att tillgängligheten ökar ”främst för de som
använder bil”, ”tvärförbindelsen gynnar främst bilresor”, ”tvärförbindelsen ökar
bilens konkurrensfördel”. Det innebär att andelen resande med bil kommer att
öka på bekostnad av andelen resande med mer hållbara färdsätt – kollektivtrafik,
gång-, och cykeltrafik. Detta går stick i stäv mot såväl nationella och regionala
mål för hållbar utveckling av transportsystemet.”

Hållbara transporter

Vi i nätverket Tvärnit Södertörn anser att klimatförändringar måste tas på allvar och att infrastrukturprojekt ska utgå ifrån att man ska nå klimatmålen. För att göra detta måste den ansvarande myndigheten planera för mindre bilkörning.

Tvärförbindelse Södertörn bidrar dessutom aktivt till att försämra förutsättningarna för mer hållbara transporter. Att bygga snabbspårvägen Spårväg syd försvåras t.ex som en direkt konsekvens, något som Naturvårdsverket har påpekat. Möjligheterna att skapa attraktiv och gen infrastruktur för gång- och cykel försvåras och befintliga stråk försämras i många fall till förmån för massbilism.

Dessvärre verkar Trafikverket strunta i detta, vilket Tvärförbindelse Södertörn är ett mycket tydligt exempel på. Men det går längre än så. Trafikverket har skrivit ett inriktningsunderlag inför kommande statliga transportinfrastrukturplanering. Detta dokument har mötts av kraftig kritik från Naturvårdsverket som avstyrker underlaget eftersom de anser att det behöver ta mer hänsyn till Sveriges klimatmål, luftkvalitetsmål och övriga nationella miljömål. Även 18 forskare inom hållbar mobilitet, transporter och transportplanering har kritiserat underlaget hårt i en artikel i Dagens Samhälle med titeln “Det krävs ett rejält omtag i transportplaneringen”. De går faktiskt så långt i sin kritik att de menar att regeringen behöver ge Trafikverket i uppdrag att arbeta med åtgärder som kan påverka val av transportsätt och leda till effektivare användning av befintlig infrastruktur.

Att bilkörningen måste minska är något som även Länsstyrelserna har tagit upp.

Nätverkets förslag

Nätverket anser att följande måste ske:

 • Projektet att bygga motorvägen Tvärförbindelse Södertörn måste läggas ner.
 • Trafikverket måste utgå ifrån att klimatmålen ska nås och ha prognoser som går i linje med det.
 • Trafikverket måste följa sin egna fyrstegsprincip: tänk om, optimera, bygg om, bygg nytt.
 • Trafikverket behöver utreda andra alternativ till att bygga en stor motorväg. Några saker som bör undersökas är: satsningar på järnvägen, säkerhetsanpassningar av befintliga vägar, fler kollektivkörfält och fler cykelvägar.
 • Trafikverket behöver utreda vilka möjliga styrmedel, regleringar och förbud som kan användas för att få över mer lastbilstrafik från Norviks hamn till järnväg.

Det är dags att klimatkrisen tas på allvar. Då kan vi inte bygga klimatskadliga motorvägar.

/Nätverket Tvärnit Södertörn, 2021-03-10

Länkar

Tvärnit Södertörns hemsida
https://tvarnitsodertorn.se

Tvärnit Södertörns facebook-sida
https://www.facebook.com/tvarnitsodertorn

Stoppa motorvägen Tvärförbindelse Södertörn, Tvärnit Södertörns namninsamling
https://www.mittskifte.org/petitions/stoppa-motorvagen-tvarforbindelse-sodertorn

Samråd för anläggande av väg 259 Tvärförbindelse Södertörn i Huddinge, Botkyrka och Haninge kommun, Stockholms län (TRV 2015/71169), Naturvårdsverket, 2017-01-27
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/rattsinformation/rattsfall/jarnvagar/sodertornsleden/nv-samradsyttrande-tvarforbindelse-sodertorn-17-01-27.pdf

Länsstyrelserna: Planera för mindre bilkörning, Sveriges Radio, 2021-02-19
https://sverigesradio.se/artikel/lansstyrelserna-planera-for-mindre-bilkorning

Transportinfrastrukturplanering viktig för att nå Sveriges klimatmål, Naturvårdsverket, 2021-02-08
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Transportinfrastrukturplaneringen-viktig-for-att-na-Sveriges-klimatmal/

Det krävs ett rejält omtag i transportplaneringen, Dagens Samhälle, 2021-01-29
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/det-kravs-ett-rejalt-omtag-i-transportplaneringen-35164

Tvärnit intervjuas av Sveriges Radio

Äntligen så händer det grejer! Klimataspekterna av motorvägen Tvärförbindelse Södertörn diskuteras och många får upp ögonen för att det faktiskt planeras en stor motorväg söder om Stockholm. Senaste dagarna har vi kunnat läsa följande artiklar:

Vi i nätverket Tvärnit Södertörn har hållit på nu i flera år för att driva opinion för att stoppa motorvägsbygget. Vi består av föreningar och privatpersoner som tar ställning mot motorvägen.

Idag blev Marica Lindblad från nätverket intervjuad av Sveriges Radio. Hela intervjun finns här nedan: (4 minuter och 41 sekunder).

Maria LindBlad, aktiv i nätverket Tvärnit Södertörn

Ett smakprov från intervjun:

Journalisten: Vad är det som är dåligt med det här tycker du?

Marica: Dels är det att vi står uppe mitt i en akut klimatkris och ett av våra stora statliga viktiga verk, Naturvårdsverket, har kritiserat projektet upprepade gånger under flera års tid och visar att det både motverkar klimatmålet men också fler av de nationella miljömålen och gör stora intrång i grönområden, flera naturreservat och också riksintresse friluftsliv så det finns många faktorer som pekar på att det här projektet bör inte genomföras.

[…]

Marica: Sedan har man valt bort att utreda möjligheterna till ytterligare spårtrafik så det tycker vi också är en av de mycket viktiga grundstenarna som man bör ha för att göra ett helt nytt omtag.

Håller du med oss i nätverket Tvärnit Södertörn om att motorvägen måste stoppas? Då kan du skriva under vår namninsamling. Du kan också följa vårt arbete via vår facebook-sida och dela vidare våra inlägg.

V och MP säger nej till Tvärförbindelse Södertörn

I dagarna gick remisstiden ut för vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn, något som vi har skrivit om och gjort guider för tidigare. I samband med det så har motorvägens påverkan på klimat, natur, rekreation och ojämlikhet uppmärksammats:

Den senaste tiden har också biltrafiken diskuterats. Här är några av de senaste artiklarna:

Det finns alltså ett stort motstånd mot Tvärförbindelse Södertörn och nya motorvägar från miljöorganisationer, myndigheter och forskare.

Nu när Tvärförbindelse Södertörn har uppmärksammats i media igen till följd av att vägplanen ställts ut för granskning så har både Vänsterpartiet och Miljöpartiet sagt att de är emot vägen.

Miljöpartiet Huddinge skrev på sin facebook-sida om att Miljöpartiet har skrivit remissvar:

Miljöpartiet i Region Stockholm och sju kommuner på Södertörn går i ett remissvar till hård attack mot planerna på Tvärförbindelse Södertörn.
Motorväg och tunnlar är tänkt att knyta samman Nynäsvägen med E4/E20, ett projekt som beräknas kosta mellan 10 och 15 miljarder kronor – men MP befarar att trafikvolymerna ökar.
”Tvärtemot alla miljömål, riskerar det här att öka biltrafiken, inte minska den”, säger oppositionsrådet i Huddinge, Anders Lönroth (MP).”

Vänsterpartiet Haninge länkade till en debattartikel från Vänsterpartiet på sin facebook-sida:

Vi i Vänsterpartiet har varit och fortsätter vara tydliga. Vi ska inte satsa på nya motorvägar som ökar privatbilismen, tränger undan kollektivtrafiken och cyklingen och skapar mer klimatutsläpp. Vi vill se klimatsmarta satsningar som utökad järnvägskapacitet, satsning på infrastruktur för kollektivtrafik och cykling och göra det billigare och smidigare att välja hållbara alternativ.

Det är inte första gången som Vänsterpartiet och Miljöpartiet har uttryckt sig kritiskt mot motorvägen. Men än så länge är det bara de partierna som uttryckt sig kritiskt. Under sidan Vad tycker partierna? har vi listat några länkar till hur partierna har uttryckt sig.

Vi i nätverket Tvärnit Södertörn hoppas att fler partier förstår att nya motorvägar inte är lösningen på klimatkrisen som vi befinner oss i mitt i. Därför har vi tidigare skickat ut ett mail till varje riksdagsledamot och frågat om de är för vägen eller mot vägen. Vi ställde tre tydliga frågor:

 1. Tycker du att det är läge att bygga en motorväg söder om Stockholm under den här klimatkrisen?
 2. Tycker du att klimatforskningen och trafikforskningen ska styra vilka infrastrukturprojekt som ska verkställas?
 3. Tar du ställning för att stoppa motorvägen Tvärförbindelse Södertörn?

Vi kommer inom kort att publicera de svar som kommit it.

Enkel guide för att göra ditt eget yttrande på 3 minuter till Trafikverket

Motorvägen Tvärförbindelse Södertörn är ute för granskning fram till 23 februari. Det betyder att fram tills dess har alla rätt att skicka in egna yttrande till Trafikverket.

Det här motorvägsprojektet borde aldrig ha satts igång. Projektet har kritiserats hårt av bl.a. Naturvårdsverket, Jordens vänner och Naturskyddsföreningen.

Det kan kännas svårt att veta var man ska börja och hur man ska skriva ett yttrande. Men det är faktiskt rätt lätt! Därför tänkte vi hjälpa dig med att skriva ett email till Trafikverket. Det tar ca 3 minuter att göra det här.

Man kan skriva långa remissvar och korta remissvar. Här är ett lite längre av Vårby-Fittja hembygdsförening. Och här är Jordens Vänners remissvar. Om du vill lära dig mer om vägen och skriva mer hittar du mycket intressant under sidan material.

Så här gör du:

Öppna upp ditt mailprogram och skapa ett nytt mail:

Till: investeringsprojekt@trafikverket.se

Ämnesrad: Synpunkter gällande ärendenummer TRV 2017/27

Själva mailtexten gör du genom att kopiera de delar nedanför som du tycker är bra.

Förslag på inledning (välj en)

Hej Trafikverket, 

Här kommer mina synpunkter på Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn, ärendenummer TRV 2017/27.


Kära Trafikverket,

Här får ni mina tankar om motorvägen Tvärförbindelse Södertörn, ärendenummer TRV 2017/27

Sammanfattning (välj en)

Jag kommer här att förklara varför jag anser att motorvägen Tvärförbindelse Södertörn bör stoppas.


Nedan så kan ni finna motivering till varför jag tycker att motorvägen aldrig bör ha påbörjats och varför projektet bör läggas ner.


Det här motorvägsprojektet är föråldrat och löser inte de utmaningar som vi står inför. Jag ska förklara varför.

Om klimatet (välj en)

Transportsektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges klimatpåverkan. Riksdagen har fattat beslut om att klimatpåverkan från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010, som ett etappmål på vägen mot nollutsläpp 2045. 


Riksdagen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk som innehåller en klimatlag, ett klimatpolitiskt råd och nya klimatmål. Sveriges utsläpp ska vara netto-noll senast år 2045, och vi ska då inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. I en en fördjupad utredning av Naturvårdsverket redogörs för en rad nödvändiga samhällsförändringar. Ett exempel är bebyggelse ska planeras så att resandet mellan städer och tätorter går i linje med klimatmålen och bilberoendet ska minska.

Naturvårdsverkets kritik

Naturvårdsverket kritiserar vägen ordentligt. De menar att den inte uppfyller lagkraven.


Naturvårdsverket kritiserar projektet. De har skrivit följande:

“Det kommer inte räcka med effektivare fordon och ökad andel förnyelsebara drivmedel för att nå våra nationella klimatmål för transportsektorn. Biltrafikarbetet behöver också minska. Projektet är, trots förbättringar för kollektivtrafik och cykel, främst inriktat på ökad framkomlighet för biltrafik. Det kommer att ge bilen en ökad konkurrensfördel jämfört med kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. I sin tur främjar det en utglesad stadsbebyggelse med ökad transportefterfrågan och klimat- och miljöpåverkan.

Trots att projektets klimatpåverkan och många andra av projektets miljöeffekter, hänger samman med trafikarbetet saknar samrådsunderlaget i stort sett redovisning av trafikmängder och deras fördelning på olika trafikslag. Denna brist hos samrådsunderlaget försvårar ett konstruktivt samråd kring trafikledens utformning i syfte att minska dess klimatpåverkande utsläpp. Samrådsunderlaget kan inte anses uppfylla miljöbedömningsförordningens krav. Naturvårdsverket uppmanar Trafikverket att genomföra ytterligare samråd i bred krets med ett ändamålsenligt underlag i fråga om trafik och klimatpåverkande utsläpp.”

Om miljö och natur (välj en)

Naturskyddsföreningen har kritiserat projektet för att påverka naturen negativt. Naturreservat och skogar kommer att påverkas. Det finns även flera gröna svaga samband som kommer att försämras.


Det kommer att ske stor exploatering av värdefull natur, många hektar i de olika reservaten exploateras. Det finns även problematik kring sulfidhaltiga jordar/berg.

Minska biltrafiken (välj en)

Fyra trafikforskare skrev i oktober 2020 en debattartikel i SvD med titeln ”Stoppa vägbyggen som går emot klimatmålen”. De skrev:

“Med klimatutmaningen vi står inför är det orimligt att investera i vägutbyggnader som dels bara kan motiveras utifrån prognoser om ökade vägtransporter, dels genererar ökad biltrafik. Även redan beslutade projekt bör omprövas”.

Jag håller med trafikforskarna. Hela projektet bör ompövas.


I januari 2021 skrev 18 forskare inom hållbar mobilitet, transporter och transportplanering en debattartikel i Dagens Samhälle med titeln “Det krävs ett rejält omtag i transportplaneringen”. Där kritiserar de Trafikverket för att Trafikverket baserar sina prognoser som pekar på fortsatt kraftig trafiktillväxt, bland annat 27 procents ökat bilresande till 2040. Men vi måste få ner trafiken. Forskarna skriver att regeringen behöver ge Trafikverket i uppdrag att arbeta med åtgärder som kan påverka val av transportsätt och leda till effektivare användning av befintlig infrastruktur. Jag håller helt med om det här.


Länsstyrelserna uppmanar till att planera för mindre bilkörning. Det måste göras mer för att transporterna i samhället inte ska öka, anser landets alla Länsstyrelser som nu kritiserar delar av Trafikverkets förslag till långsiktig planering vilket man kan höra i SR. De tycker att Trafikverket måste planera annorlunda för att få fler att resa mer effektivt, eftersom det är viktigt med tanke på klimatmålen.

Buller (välj en)

Bullernivån kommer att öka under vägbygget och efter vägbygget när alla bilar och lastbilar kör där. Hur kommer det här att slå ur ett socioekonomiskt perspektiv?


Den ökade bullernivån kommer att vara negativ för både människor och djur. 

Utred järnvägssatsningar mer (välj en)

Ett stort argument för motorvägen har varit att det förväntas åka mer lastbilar på Södertörn pga Norviks hamn. Men Trafikverket har inte på allvar undersökt möjligheterna med att föra över godset på järnväg. Man låter marknaden bestämma och hoppas på det bästa.


Utred hur man kan få över den stora majoriteten av godset från Norviks hamn på järnväg. Vilka satsningar behövs? Behövs det mer omlastningscentraler? När behöver dubbelspår vara utbyggt på hela Nynäsbanan? Vilka ekonomiska styrmedel behövs? Kan man införa regleringar eller förbud av olika slag för att tvinga över godset på järnväg istället för att godset går på vägar med lastbil.

Kollektivtrafik och cykel (välj en)

Trafikverket försöker sälja in projektet genom att det ska vara en satsning på kollektivtrafiken. Men Naturvårdsverket har kritiserat projektet och menar att vägen kommer att ge bilen en ökad konkurrensfördel jämfört med kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik.


Vad hade man kunnat göra för satsningar på kollektivtrafik och cykeltrafik för de här pengarna? Hur hade man kunnat anpassa vägar för att ha kollektivtrafikkörfält? Hur många cykelmotorvägar hade man kunnat bygga för de här pengarna? Hur många år hade man kunnat erbjuda gratis kollektivtrafik i Stockholms län för de här pengarna?


Flera cyklister (både bloggare och privatpersoner) har granskat projektets “satsningar” på cykelväg. Det är tydligt att Tvärförbindelse Södertörn inte är en satsning för cykling. Med en bråkdel av pengarna kunde man göra mycket större satsningar för cykeltrafik.

Kostnader (välj en)

Vägbygget förväntas kosta 10 miljarder kronor. Men den är bara finansierad till hälften. De här pengarna kan användas på ett bättre sätt för att främja hållbara resor.


Lägg inte fler miljarder kronor på motorvägsbyggen. Satsa istället på järnvägen, kollektivtrafik och cykel.

Avslutning (välj en)

Backa inte in i framtiden! Bygg inte motorvägar som ökar trafiken och utsläppen när vi enligt all forskning måste göra tvärtom.

Undersök istället alternativ till motorväg. Här är förslag på några alternativa långsiktiga lösningar:

1. Trafiksäkra befintliga vägar för gångtrafikanter och cyklister, samt för mötande motorfordon. På vissa delar kan vägen behöva breddas med kollektivtrafikkörfält. Det borde ha gjorts för många år sedan.

2. Bygg dubbelspår till Nynäshamn och omlastningsterminaler för att kunna frakta betydligt mer gods från Norviks hamn på järnväg. Det måste finnas kapacitet för att frakta gods på järnvägen samtidigt som pendeltågstrafiken ska kunna utökas.

3. Inför differentierade hamnavgifter och andra regleringar för att styra över gods på järnväg och regional sjöfart. Det måste vara billigare att välja det klimatsmarta transportalternativet. 

4. Underlätta för kollektivtrafiken på Södertörn. Inför nya buss- och stombusslinjer, direktbusslinjer för att minska restiden, ökad turtäthet, signalprioriteringar för kollektivtrafiken, busskörfält på belastade vägar. Det är också viktigt att göra kollektivtrafiken prismässigt mer attraktiv än bilen.


Använd istället pengarna för att trafiksäkra de vägar som har problem, bygg dubbelspår till Nynäshamn, inför styrmedel, regleringar och förbud för att tvinga över godset från Norviks hamn till järnväg, bygg fler busskörfält, gör det billigare och smidigare att använda kollektivtrafiken, cykel och gång istället för bil.

Namnunderskrift 

(Skriv här under med ditt namn)

Sådär! Nu har du skrivit ett remissyttrande! Du kan ju självklart ändra, ta bort och lägga till vad du vill. Men nu har du bidragit till att hjälpa oss att stoppa den här vägen. Tack för hjälpen!

Vårby-Fittja hembygdsförening kritiserar Tvärförbindelse Södertörn

Fram tills 23 februari så går det att skicka in synpunkter på vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn. Även föreningar och privatpersoner kan skicka in synpunkter. Det har Vårby-Fittja hembygdsförening passat på att göra. Vi har fått tillåtelse att lägga upp deras yttrande här på hemsidan.

(Nedanstående text innehåller inte all formattering men kan läsas som pdf här. Bilaga kan läsas här).

Yttrande över förslag till Vägplan för Tvärförbindelse Södertörn, väg 259. TRV 2017/27

How dare you !

Orden är Greta Thunbergs, i förtvivlan och frustration, när hon talar om Klimatkrisen inför världens ledare på FN´s Klimattoppmöte i New York 2019.

Vi i Vårby-Fittja hembygdsförening upprepar gärna orden på svenska ”Hur vågar ni !” och vill rikta frågan till Trafikverket och de politiker som står bakom projektet Tvärförbindelse Södertörn. Ett mastodontiskt vägprojekt som låser fast oss i en samhällsutveckling som de flesta andra börjar inse att vi pga Klimatkrisen måste lämna och gå ifrån.

Glaciärerna i Himalaya kollapsar, permafrosten tinar, Amazonas står i brand och isen vid polerna smälter, haven stiger. De flesta börjar inse att det krävs verkligt radikala åtgärder för att hindra den negativa utvecklingen. De flesta utom tydligen Trafikverket, som gasar på när andra trycker på bromsen. De lever kvar i den förljugna värld där ingreppen i naturen fortfarande inte har något pris som måste betalas.

Tvärförbindelse Södertörn kommer, tillsammans med anslutningarna till Förbifart Stockholm, att bli det enskilt största ingreppet i Huddinges miljö och natur genom tid och historia, sedan inlandsisen drogs sig tillbaka. Därför säger vi, ändra planerna! Finn andra skonsammare lösningar på den akuta trafiksituationen på Glömstavägen. Ni är ingenjörerna och kan naturligtvis det, om ni bara vill och får uppdraget. Kollektivtrafiken behöver inte 4-filiga motorleder för att fungera.

Utred möjligheterna att transportera godset till och från nya hamnen i Nynäshamn på järnväg och förläng den nu prospekterade försökselvägen för lastbilstrafik NynäshamnVästerhaninge, på väg 73, hela vägen till Stockholm. Bredda inte nuvarande Haningeleden till 4-filigt eller mer, mellan Sundby och Jordbro, när vi istället måste arbeta för att få ner trafikmängderna.

Också Naturvårdsverket varnar i tidigare yttranden för att Tvärförbindelsen kommer att ha en negativ inverkan på klimatet. ”Den trafikprognos som utgör underlag för de samhällsekonomiska analyserna är inte förenlig med klimatmålen och det är inte möjligt med presenterat underlag att se huruvida motortrafikleden kan vara samhällsekonomisk lönsam i ett fossilfritt samhälle” (Samrådsredogörelse, Väg 259, Tvärförbindelse Södertörn, Vägplan, 2021-01-25, sid 81)

Idag beräknas trafikflödet under ett årsmedeldygn på Glömstavägen genom Glömstadalen till 22 500 fordon. Utan utbyggd Tvärförbindelse beräknas den år 2045 till 28 000 fordon. Med utbyggd Tvärförbindelse år 2045 till 68 000 fordon.

Vägplanen är alltså på ett tydligt och oacceptabelt sätt trafikalstrande. Och det är bara att instämma med Naturvårdsverket att motortrafikleden inte är ”förenlig med klimatmålen” och aldrig kan bli ”samhällsekonomiskt lönsam i ett fossilfritt samhälle”. Den ökade trafiken på Tvärförbindelsen kommer också att medföra ökade trafikmängder på omkringliggande vägar och ökad miljöpåverkan i ett större omland.

På Regeringens hemsidor kan man läsa sig till att:
”Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer”
”Samhällsbygget ska vara hållbart och fossilfritt”
”Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären”

De omskrivna ekodukterna och djurpassagerna är naturligtvis bra och nödvändiga, men ändå mest att betrakta som kosmetika på ett vägprojekt som gör allvarliga ingrepp på ett stort antal platser i nyckelbiotoper och i Gömmarens, Flemingsbergsskogens, Orlångens, Björksättrahalvöns, Lissmadalens, Paradisets och Rudans naturreservat, men i kartmaterialet lägger man inte särskilt stor vikt på att redovisa var dessa ingrepp sker. Detta måste redovisas tydligare, varje ingrepp, med kompensation för dessa. Man ödelägger kulturhistorisk miljö och nyckelbiotoper vid Vårby Källa och Gömmarbäcken och icke skyddade naturområden med höga naturvärden som ”skogen öster om Häggstavägen”, där en tunnelmynning ska sprängas fram. ”Ekodukten” vid Myrstuguberget och ”Landskapsbroarna” över Gömmarbäckens ravin är då naturligtvis nödvändiga. ”Skogen öster om Häggstavägen” utpekas i Samrådshandlingarna för Tvärförbindelsen 2017-12-20, tillsammans med övrig naturmark mellan Albysjön/Flottsbro/Gömsta äng och Glömstavägen, som ett nytt föreslaget naturreservat. Nu hindrar alltså Tvärförbindelsen också denna reservatsbildning.

Kring Vårby Källa handlar det om stora och förgörande ingrepp i park- och kulturmiljön. I den Naturvärdesinventering och Kulturmiljöutredning som Huddinge kommun tidigare genomfört för aktuella planprogram Vårby Udde skriver man att ”flertalet av dessa rödlistade arter och värdefulla träd kommer att gå förlorade när Trafikverket bygger ut Tvärförbindelse Södertörn.” Parkmiljön har tills nu i detaljplan varit reglerad med en nbestämmelse (”Värdefull vegetation skall bevaras”) och två nyckelbiotoper är hotade av vägbygget. En sådan värdefull natur-, park- och kulturmiljö måste bevaras. Kulturmiljön och parken har bakgrund ner i tidiga 1700-talets hälsobrunnsanstalt och den höga kallmurade vägbanken som finns kvar i Gömmarbäckens ravin öster om nuvarande E4/E20 uppfördes vid mitten av 1800-talet – ett värdefullt vägbyggnadsmonument på ”nya” riksvägen söderut från Stockholm som först anlades på 1600-talet.

De kulturhistoriskt värdefulla kulturminnen och fornminnen som berörs av vägbygget behandlas endast översiktligt av vägplanen. Här behövs en tydligare redovisning av vilka värden som kommer att gå förlorade och vad som redan undersökts och tagits bort pga av vägbygget. För Vårbys del tänker vi framförallt på kulturmiljön och kulturminnena kring Vårby Källa och Gömmarbäcken samt stenåldersmiljön vid Myrstuguberget.

Vid Myrstuguberget kommer bullerstörningen att bli allvarlig med en stor trafikkarusell och tunnelmynning i närheten av bostadsbebyggelsen. Inga bullerskydd kan upptäckas på kartorna här och kring alla tunnelmynningar har vi också att räkna med stora utsläpp av gaser och partiklar från trafiken. Dragningen genom Glömstadalen och övriga Södertörn kommer att skära av viktiga samband i Stockholmstraktens Gröna Kilar. Ekodukter och passager kan inte ersätta detta. Buller kommer också att drabba Sankt Botvids begravningsplats då trafikflödet kommer att hamna betydligt närmare än Glömstavägen idag.

Bullerstörningarna från breddningen av E4/E20 och anslutningen med olika iögonfallande vägramper till tunnelbygget genom Masmoberget går knappast att skärma av från nuvarande flerbostadsbebyggelsen på Botkyrkavägen/Solhagavägen och den blivande på Vårby udde. Trots att man tänker försöka. Särskilt som trafiken på bron över Mälaren är tänkt att öka från dagens 98 000 fordon till planerade 155 000 år 2045. Anslutningsramperna är säkert avancerad ingenjörskonst, men en konst vi helst vill vara utan. Hur framdragandet av Spårväg Syd ska kunna ske genom denna invecklade trafikapparat redovisas inte.

Det fridlysta Naturminnet Hagstaeken i Glömsta, Huddinges äldsta träd ca 500 år gammalt, vill Trafikverket pga trafikfara fälla eller såga ner till en trädruin. Samtidigt som man planerar för en extra böj på nuvarande Glömstavägen, blivande lokalväg, så att trafiken i framtiden inte ska gå så nära. Det är ju märkligt, anlägg istället böjen på Glömstavägen så fort som möjligt så kan eken får stå kvar orörd!

Först som sist vill vi efter ovanstående utläggningar slutligen säga:

 • Lyssna på Naturvårdsverket och lägg ner det
  klimathotande projektet ”Tvärförbindelse Södertörn” !

Som bilagor bifogar vi två tidigare yttranden över Huddinge kommuns ändring av detaljplaner i Vårby för genomförande av ”Tvärförbindelse Södertörn”:

 • Yttrande från Vårby-Fittja hembygdsförening ang. Upphävande av stadsplan för HagaVII Botkyrkavägen-Glömstavägen del 1 och 2 inom kommundel Vårby för byggande av Tvärförbindelse Södertörn. KS-2019/1425
 • Yttrande från Vårby-Fittja hembygdsförening ang. Upphävande av detaljplaner inom kommundel Vårby för byggande av Tvärförbindelse Södertörn. KS-2019/1426

Tidigare i Samråd framförda synpunkter på utformning av Tvärförbindelse Södertörn.

 1. 2015-03-30. Samråd Tvärförbindelse Södertörn.VFhbf
 2. 2016-05-02. Samråd Tvärförbindelse Södertörn.VFhbf
 3. 2016-12-18. Samråd Tvärförbindelse Södertörn.VFhbf
 4. 2018-12-06. Samråd Tvärförbindelse Södertörn.VFhbf

Vad tycker egentligen partierna om Tvärförbindelse Södertörn

Den planerade motorvägen Tvärförbindelse Södertörn har fått stor kritik från många håll. Här är ett axplock av de som har kritiserat Tvärförbindelse Södertörn och nya motorvägsprojekt:

 • Naturvårdsverket. Läs här och här.
 • Trafikforskare. Läs här och här.
 • Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och andra miljöorganisationer. Läs här, här, här och här.
 • Cyklister. Läs här och här.
 • Dagens ETC:s ledare. Läs här.
 • Expressens ledare. Läs här.

Naturskyddsföreningen skriver:

Riksdagen antog 2017 ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innehåller nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Enligt detta ska Sveriges utsläpp vara netto-noll senast år 2045, och vi ska då inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Naturvårdsverket redovisade nyligen en fördjupad utredning av arbetet med miljömålen, där det bland annat redogörs för en rad nödvändiga samhällsförändringar. Exempelvis ska bebyggelse planeras så att resandet mellan städer och tätorter går i linje med klimatmålen och bilberoendet ska minska. Klimatmålen är tydliga och alla aktörer bör ha sin uppgift klar för sig. Därför är det i våra ögon märkligt att arbetet med ännu en statlig motorväg fortskrider, en väg som bromsar klimatarbetet.

Enskilda politiska företrädare har uttalat sig om Tvärförbindelse Södertörn. Vi tycker att det är hög tid att alla partier tydligt bekänner färg. Är de för en motorväg som kommer att öka biltrafiken, öka utsläppen, göra intrång i värdefull natur eller inte?

Därför har vi ikväll skickat ut ett mail till varje riksdagsledamot och frågat om de är för vägen eller mot vägen. Vi ställer tre tydliga frågor:

 1. Tycker du att det är läge att bygga en motorväg söder om Stockholm under den här klimatkrisen?
 2. Tycker du att klimatforskningen och trafikforskningen ska styra vilka infrastrukturprojekt som ska verkställas?
 3. Tar du ställning för att stoppa motorvägen Tvärförbindelse Södertörn?

Hela mailet går att läsa här. Vi kommer att publicera resultatet av svaren på hemsidan.

Vill du också kontakta din politiker i riksdagen och berätta om vad du tycker? Kontaktuppgifter till alla riksdagdsledamöter finns på riksdagens hemsida.

Har du inte redan skrivit under vår namninsamling om att stoppa Tvärförbindelse Södertörn kan du göra det här.

(Bilden till inlägget är från Wikipedia med licensen CC-BY, Johannes Jansson/norden.org)

Naturvårdsverket till Trafikverket: gör om, gör rätt

Naturvårdsverkets har yttrat sig över Trafikverkets inriktningsunderlag inför kommande statlig transportinfrastrukturplanering. Och det är ingen trevlig läsning för Trafikverket!

Naturvårdsverket avstyrket underlaget eftersom de anser att det behöver ta mer hänsyn till Sveriges klimatmål, luftkvalitetsmål och övriga nationella miljömål.

På Naturvårdverkets hemsida kan man läsa följande:

Sverige har sedan 2017 ett klimatpolitiskt ramverk som består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Klimatramverket innebär bland annat att klimatpåverkande utsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent år 2030 jämfört med 2010.

För att nå Sveriges beslutade klimatmål måste klimatfrågan genomsyra alla relevanta politikområden. Naturvårdsverket anser att den statliga transportinfrastrukturplaneringen, och därmed inriktningsunderlaget, har stor betydelse för samhällsutvecklingen och möjligheten att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Naturvårdsverket avstyrker det remitterade inriktningsunderlaget, och menar att det behöver utvecklas, främst inom följande delar:

– Utvecklingen av transportinfrastrukturen behöver tydligare bidra till att klimatmålen, och övriga nationella miljökvalitetsmål kan nås.

– Transportinfrastrukturplaneringen behöver utgå ifrån att det krävs en kombination av åtgärder och styrmedel inom tre utpekade områden för att utveckla tillgänglighet samtidigt som klimat- och andra miljömål kan nås. Dessa områden är minskat trafikarbete med energiintensiva trafikslag, ökad andel förnybara drivmedel och mer energieffektiva fordon. Infrastrukturplanerna kan bidra till att påverka trafikarbetet och elektrifieringen av transportinfrastrukturen.

– Trafikverkets basprognos är inte lämplig som grund för transportinfrastrukturplaneringen eftersom den baseras på en kraftig ökning av vägtrafikarbete vilket motverkar miljökvalitetsmålen.

– Det är angeläget att undanröja de hinder i regelverket som Trafikverket anser finns för att bredare arbeta med, och finansiera åtgärder och styrmedel som påverkar efterfrågan på transporter och att befintligt transportsystem kan användas effektivare än idag.

Naturvårdsverket anser inte heller att miljökvalitetsmålet Frisk luft beaktas i inriktningsunderlaget. Någon koppling mellan dubbdäck, vägslitage och partikelhalter görs till exempel inte, trots att detta har stor betydelse för den lokala luftkvaliteten.

Naturvårdsverket saknar också analyser av på vilket sätt den samlade effekten av olika inriktningar i statliga transportinfrastrukturplaner påverkar möjligheten att nå mål kopplade till biologisk mångfald, grön infrastruktur och ekosystemtjänster.

Samtidigt behöver stadsmiljöavtalens budget utökas väsentligt. Stadsmiljöavtalen är den infrastrukturåtgärd som bidrar till både ökad tillgänglighet och till att miljömålen nås i städer och tätorter. De behöver också kopplas till miljökvalitetsmålet Frisk luft

Det är inte första gången Naturvårdsverket kommer med svidande kritik mot Trafikverket. Vi i nätverket Tvärnit Södertörn har flera gånger lyft upp den kritik som Naturvårdsverket har levererat gällande motorvägen Tvärförbindelse Södertörn.

Och det är inte bara Naturvårdsverket som tycker att Trafikverket är helt fel ute när det gäller Trafikverkets förslag på inriktning för nationell transportplanering. För några veckor sen skrev 18 forskare inom hållbar mobilitet, transporter och transportplanering en debattartikel där de kritiserar förslaget. Så här skrev de:

Tyvärr baseras Trafikverkets förslag på en tveksam prognos som pekar på fortsatt kraftig trafiktillväxt, bland annat 27 procents ökat bilresande till 2040. För att nå klimatmål förlitar sig Trafikverket på biodrivmedel och snabb elektrifiering.

[…]

Regeringen behöver ge Trafikverket i uppdrag att arbeta med åtgärder som kan påverka val av transportsätt och leda till effektivare användning av befintlig infrastruktur. Vidare behöver förutsättningarna för Trafikverket att samverka med kommuner och regioner klargöras, så att bredare planeringsåtgärder kan bli en del av den långsiktiga transportplaneringen.

Sammantaget krävs det ett omtag och ett nytag. Flera möjliga handlingsinriktningar behöver beaktas, och mer utrymme behöver ges till den viktiga politiska diskussionen om framtidens hållbara transportsystem. Den nu gällande planen sträcker sig till 2029. Något eller några års framflyttning av en ny plan leder till markant mindre problem än om den hastas fram med fel inriktning byggd på ett bristfälligt underlag.

Det framgår med allt större tydlighet att regeringen behöver agera och ge tydligare direktiv till Trafikverket så att klimatmålen ska vara överordnade. För det verkar inte vara något som Trafikverket gör på egen hand.

Vägplanen ställs ut – dags att protestera för klimatet

För några dagar sedan kunde vi läsa på Trafikverkets hemsida att Länsstyrelsen har godkänt miljökonsekvensbeskrivning för motorvägen Tvärförbindelse Södertörn. Trots en akut klimatkris så fortsätter Trafikverket (på regeringens uppdrag) arbetet med en motorväg som riskerar att våra klimatmål inte kommer att nås.

Den 25 januari kommer vägplanen att ställas ut. (I den ingår miljökonsekvensbeskrivningen). Det innebär att fastighetsägare, privatpersoner, myndigheter, föreningar och organisationer kan lämna skriftliga synpunkter på planen för motorvägen.

Det här motorvägsprojektet borde aldrig ha satts igång. Och det finns fortfarande en möjlighet att stoppa det! Det finns så mycket fel med det här projektet. Projektet har kritiserats hårt av bl.a. Naturvårdsverket, Jordens vänner och Naturskyddsföreningen.

Vill du göra en insats för klimatet och hjälpa till att stoppa den här motorvägen?

Tillsammans kan vi visa att vi inte tyst kommer att acceptera ett sånt här projekt som motverkar våra klimatmål!

Tvärförbindelsen och cirkelargument

Ett argument för Tvärförbindelse Södertörn är att det kommer att bli fler och fler lastbilar på östra Södertörn på grund av behovet av bergmaterial. Och ett argument för att öppna bergtäkter på östra södertörn är att det är bra placering på grund av den kommande tvärförbindelsen. Ett klassiskt cirkelargument alltså.

Nu kanske det ändras. Miljöprövningsdelegationen inom Stockholms län avslog i december 2019 en begäran om att få öppna en bergtäkt i Häringe, i södra Haninge. Beslutet baserades dels på att bolaget inte kan påvisa behovet av bergmaterial på södertörn. Det går alltså inte längre att hänvisa till det behovet i argumenten för tvärförbindelsen.

En spännande detalj i beslutet var att Miljöprövningsdelegationen godkände den i ärendet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Det betyder att denne MKB ligger fast även i högre instanser, om bolaget överklagar till Mark- och Miljödomstolen. Haninge Naturskyddsförening påpekade för Länsstyrelsen att denna MKN är undermålig bland annat för att den är 15 år gammal och väldigt överskådlig.

Länsstyrelsen stod på sig.

Haninge Naturskyddsförening överklagade därför till Mark- och Miljödomstolen. Inte Länsstyrelsens avslag av ansökan utan bara den MKB som upprättats i ärendet överklagades.

I augusti 2020 kom så beslutet.

Haninge Naturskyddsförening vann!

(Du kan läsa domen här).

Nya överklaganden är säkert att vänta men vi är i alla fall ett steg närmare ett allmänt ifrågasättande av behovet av lastbilar och nya gammaldags motorvägar på södertörn.

Haninge Naturskyddsförening