Bakläxa till Länsstyrelsen och Trafikverket för projektet Tvärförbindelse Södertörn

Följande text är skriven av Bo Lundin som har jobbat under många år för Naturvårdsverket men som idag är pensionär och engagerar sig mot Tvärförbindelse Södertörn.

Bo Lundin

Länsstyrelsen i Stockholms län yttrade sig 2021-12-13 och tillstyrkte Trafikverkets vägplan för projektet Vägplan för väg 259 Tvärförbindelse Södertörn.

De politiska partierna, regeringen, myndigheter, organisationer och företag uttalar sig ständigt om att vi i Sverige måste ställa om samhället för att klara fastställda klimat- och miljömål. Sverige konsumerar idag som om det funnes fyra jordklot. Vi kan inte fortsätta på denna höga konsumtionsnivå utan att skada klimatet, miljön och naturvärden.

Det verkar som Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket inte har uppfattat att vi måste ställa om!

Den av Länsstyrelsen tillstyrkta Vägplanen är ett riktigt avskräckande exempel på att berörda myndigheter inte har uppfattat signalerna om omställning. Vägplanen innebär en fortsatt satsning på en ännu mer omfattande bil-och lastbilstrafik i Stockholms län, när vi istället borde gå mot en infrastruktur som bygger på att bil- och lastbilstrafiken ska minska för att rädda klimatet, miljön och naturen.

Det finns politiska beslut att vi i Sverige ska ha ett energieffektivt transportsystem. För transporter på land finns det inget så energislösande som att transportera människor och gods med bil och lastbil. Därvid spelar det ingen roll om fordonen drivs med bensin/diesel eller el. Det mest energieffektiva sättet att transportera människor och gods är med spårbundna transporter som spårvagn och järnväg. Eldrivna fordon skapar lika mycket miljö- och samhällsproblem som bensin/dieselfordon genom buller, partikelföroreningar från däcken både på sommaren och vintern, olyckor och markbehov.

Vilka är de största bristerna med Trafikverkets förslag och i Länsstyrelsens yttrande?

 • Trafikverket har inte tillräckligt noggrant utrett tänkbara alternativ till Tvärförbindelse Södertörn.
  Glömstaleden och väg 259 mellan Huddingevägen och Jordbro är i grunden två olika trafikproblem och borde hanterats av Trafikverket på det sättet och inte slås ihop till ett enda, gigantiskt trafikproblem!

  Problemet med infrastrukturen på Södertörn är framförallt avsaknaden av en direktförbindelse med pendeltåg och för godstrafik mellan Nynäsbanan och Västra/Södra Stambanan.

  På bifogad karta redovisas ett förslag, Tvärbana Södertörn, som innebär en dubbelspårig järnvägstunnel från Farsta Strand på Nynäsbanan till väster om Huddinge C på Västra/Södra Stambanan.

  Idag måste pendeltågsresenärer liksom godstrafiken västerut i Sverige från Nynäsbanan åka upp till Älvsjö och där byta tåg för pendeltågsresenärerna och färdriktning för godstågen. Detta tidsödande byte lockar många att istället ta bilen på tvären t ex från Skogås till kommuncentrat i Huddinge.

  Om Tvärbana Södertörn börjar vid Farsta Strand innebär det att förbindelsen västerut mot Flemingsberg/Stockholm Syd/Huddinge sjukhus, Södertörns Högskola mm också blir ett attraktivt alternativ för boende utefter tunnelbanans linje 18.

  Att Trafikverket inte har utrett detta alternativ till Tvärförbindelsen är faktiskt svårbegripligt.
 • Länsstyrelsen, men även Trafikverket, förbigår i stort sett med tystnad att området mellan Huddingevägen i Flemingsberg och Nynäsvägen i Jordbro är ett av Stockholms läns största sammanhängande naturreservatsområden.
 • Trafikverket och Länsstyrelsen redovisar inga planer på hur man ska åtgärda den mycket omfattande lastbilstrafiken från Norviks Hamn i Nynäshamn.

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande: ”Utformningen är trafiksäker och medför god framkomlighet för samtlig fordonstrafik, men framförallt för kollektivtrafik och godstrafik, De gång- och cykelvägar som anläggs kommer komplettera befintliga och planerade gång- och cykelvägar så att ett sammanhängande gång- och cykelvägnät skapas längs vägen”.

Några frågor känns naturliga att ställa sig när man läser Länsstyrelsens text:

 1. Är det bra med godstrafik rätt igenom ett av Stockholms största och viktigaste naturreservatsområden?
 2. Vem vill vandra eller cykla utefter en motorväg med tung lastbilstrafik och 50 000 fordon/dygn?

  Det framstår som märkligt att detta lyfts fram av Länsstyrelsen som en positiv sak för vägen. Miljön nära en väg med 50 000 fordon/dygn är inte och kommer inte att vara ett attraktivt cykel- eller vandringsområde. Dessutom riskerar anläggandet av stora gång- och cykelvägar utefter vägen att ytterligare skada den skyddsvärda naturen i naturreservaten.
 3. Kollektivtrafik mellan Flemingsberg och Jordbro, hur många åker den sträckan
  idag?


  Den bifogade kartan visar var befolkningen i de närmast berörda kommunerna bor. Sammanlagt har Botkyrka, Huddinge, Haninge, Stockholm och Nynäshamns kommuner närmare 300 000 innevånare utefter Västra/Södra Stambanan, tunnelbanans linje 18 och Nynäsbanan. Utefter Trafikverkets föreslagna väg bor ett mycket begränsat antal människor. Om man vill utveckla kollektivtrafiken på Södertörn är det förstås väsentligt mycket bättre att bygga den dubbelspåriga järnvägen Tvärbana Södertörn där det bor hundratusentals människor, än att bygga en motorväg där nästan ingen bor!
 4. I ett samhälle som ska ställa om, bör inte godstrafiken i första hand gå på järnväg?

Länsstyrelsen anser i yttrandet att ”tvärförbindelsen Södertörn som riksintresse enligt 3 kap. 8 § miljöbalken ska ges företräde. Detta eftersom vägen på lämpligast sätt främjar en långsiktig hushållning, enligt den avvägning som gäller enligt 3 kap. 10 § miljöbalken”. Länsstyrelsens avvägning är uppenbart helt felaktig. I 3 kap. 10 § miljöbalken anges att företräde skall ges ”det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt.

Länsstyrelsens tolkning skulle kunna ha varit korrekt under två förutsättningar, a) den del av riksintresseområdet Hanveden som berörts hade varit obetydlig och saknat särskilda värden för naturvården och det rörliga friluftslivet och b) att den föreslagna vägsträckningen hade varit det enda sättet att lösa transportproblemen från södra delen av Haninge kommun och Nynäshamns kommun och då framförallt godstrafiken från den nybyggda Norviks Hamn.

Nu är det faktiskt precis tvärtom!

a) Som framgår av bifogad karta går den föreslagna vägen till ca 80 % genom eller i
anslutning till naturreservat, som nästan alla är bildade under 2000-talet. Naturreservaten har mycket stor betydelse för det rörliga friluftslivet i södra Stockholmsområdet och har betydande naturvärden både i gamla skogar och värdefulla kulturmarker. Länsstyrelsen berör bara flyktigt det problemet, vilket förstås är mycket märkligt eftersom Länsstyrelsen är statens regionala myndighet för naturreservatsverksamheten. Naturreservaten omfattar totalt ca 4 700 hektar, varav reservaten 1-8 som ligger i Huddinge kommun, omfattar ca 4 500 hektar. Detta
är en mycket stor naturreservatsareal och kan jämföras med Tyresta nationalpark och naturreservat som tillsammans omfattar ca 4 900 hektar.

b) När det gäller punkt b ovan så finns det redan idag ett antal olika alternativa vägar för trafiken från Haninge och Nynäshamn, t ex väg 225, väg 257, väg 271, väg 229 och inte minst väg 73. När det gäller godstrafiken till och från Norviks Hamn bör den i första hand ske på järnväg. För att kunna ta hand om denna stora godstrafik på järnväg måste förslaget Tvärbana Södertörn genomföras, d v s dubbelspår på Nynäsbanan hela vägen fram till ”avfarten” till Norviks Hamn och byggandet av den ”felande länken”, d v s en dubbelspårig järnvägstunnel mellan Farsta Strand på Nynäsbanan till väster om Huddinge station på Västra/Södra Stambanan.

Vid sammanvägningen av punkt a och b ovan är det alldeles uppenbart att det lämpligaste sättet att främja ”en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt” är att ge riksintresseområdet Hanveden företräde genom att skydda de befintliga naturreservaten från Trafikverkets Tvärförbindelse! Trafiken på den befintliga vägen genom naturreservaten bör dessutom begränsas i så stor utsträckning som möjligt, t ex genom att förbjuda genomgående lastbilstrafik på vägen. Därigenom kan de mycket stora värden som finns i naturreservaten bevaras och utvecklas för kommande generationer i Stockholmsområdet.

Sammanfattning!

 • Trafikverkets förslag Tvärförbindelse Södertörn måste lyftas ur den nationella infrastrukturplanen och arbetet med vägprojektet bör avslutas omgående, eftersom vägförslaget allvarligt skulle komma att skada riksintresseområdet Hanveden med de stora naturreservaten i området.
 • Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att utreda hur trafiken på den befintliga väg 259 mellan Huddingevägen och väg 73 ska kunna begränsas för att minska ned belastningen på riksintresseområdet Hanveden och de befintliga naturreservaten där.
 • Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att snabbt utreda och komma med ett förslag till Tvärbana Södertörn med en dubbelspårig järnvägstunnel mellan Farsta Strand och väster om Huddinge central och dubbelspår på Nynäsbanan hela vägen fram till avfarten till Norviks Hamn.
 • Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att i samråd med Stockholms Hamnar m fl utveckla en modell för att få över huvuddelen av godstrafiken till/från Norviks Hamn på järnväg, för att på det sättet minska belastningen på vägnätet i Stockholms län. Modellen bör göras generell så att den går att tillämpa på andra håll i landet.
 • Den budget som avsatts i den nationella infrastrukturplanen för Trafikverkets förslag Tvärförbindelse Södertörn ska istället användas för Tvärbana Södertörn och dubbelspårsutbyggnaden på Nynäsbanan. Budgeten kommer dessutom mer än väl att räcka till för att bygga den planerade snabbspårvägen mellan Flemingsberg och Masmo och angelägna miljöförbättringar utefter Glömstaleden.
 • När projektet Tvärförbindelsen Södertörn läggs ned och lastbilstrafiken på den befintliga vägen begränsas bör staten istället, genom Naturvårdsverket, stödja Huddinge kommun med att bevara och utveckla det stora naturreservatsområdet inom riksintresseområdet Hanveden, till att bli ett viktigt besöksmål för hela Stockholmsregionen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: