Öppet brev till Trafikverkets generaldirektör

Tvärnit Södertörn har i flera år arbetat för att stoppa motorvägsprojektet Tvärförbindelse Södertörn. Vi har skapat en namninsamling, mobiliserat inför remisskrivande, skrivit kritiska remissvar, frågat riksdagspartierna om motorvägen, presenterat tänkbara alternativ till motorvägen och anordnat en demonstration för att nämna några saker.

Överlämning av namninsamlingen

Trots att vi befinner oss i en klimatkris så fortsätter Trafikverket med det klimatskadliga projektet Tvärförbindelse Södertörn. Därför publicerar vi nu ett öppet brev till Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana.

Öppet brev till Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana

2022-06-06
Generaldirektör Roberto Maiorana
Trafikverket
trafikverket@trafikverket.se

Frågor till Trafikverket angående Tvärförbindelse Södertörn, behovet av ett effektivt transportsystem, minskad vägtrafik och förbättringar av godstransporter till/ från Norviks Hamn i Nynäshamn kommun, Stockholms län

Bakgrund

Tvärnit Södertörn arbetar för att förslaget till Vägplan Tvärförbindelse Södertörn inte ska genomföras.

Vid en demonstration anordnad av Tvärnit Södertörn på Medborgarplatsen i Stockholm 2022-04-23 mot Tvärförbindelse Södertörn deltog representanter för ett 15-tal miljöorganisationer, politiska partier och deras ungdomsförbund under parollen ”Stoppa motorvägen – rädda klimatet”. Miljörörelsen i Sverige är eniga och tydliga med att motorvägsprojekt som Tvärförbindelse Södertörn inte kan byggas under rådande klimatkris.

Invändningarna mot projeket Tvärförbindelse Södertörn är många. Här följer några viktiga:

  • Vägplanen strider mot fastställda miljö- och klimatmål och motverkar möjligheterna att skapa en energieffektiv infrastruktur. Trafikverket har inte tillräckligt noggrant utrett tänkbara, lämpliga alternativ till Tvärförbindelsen Södertörn.
  • Vägplanen strider mot de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken och mot 3 kap. 6 § miljöbalken eftersom vägen allvarligt skulle skada riksintresset för friluftslivet Hanveden, Riksobjektet Hanveden. Planen beaktar dessutom inte villkoret i andra meningen i första stycket 6 § miljöbalken, där det stadgas att behovet av grönområden i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
  • Vägen får inte utföras enligt 3 kap. 10 § miljöbalken eftersom vägen inte på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt, vilket däremot Riksobjektet Hanveden gör. Vägen skadar 10 naturreservat, varav 9 ligger inom Riksobjektet Hanveden, på den korta sträckan mellan Huddingevägen och Jordbro.
  • Vägprojektet får dessutom negativa konsekvenser för Natura 2000-områden, påverkar nyckelbiotoper negativt, tränger undan kollektivtrafik och cykel på bekostnad av biltrafik, bidrar till försämrad luft och ökade bullernivåer

Budskapet till Trafikverket och regeringen på demonstrationen var tydligt! Lägg ned förslaget Tvärförbindelse Södertörn. Tvärförbindelsen Södertörn måste lyftas ur den nationella infrastrukturplanen och arbetet med projektet bör avslutas omgående.

Omställning av infrastrukturen till klimatneutralitet och energieffektivitet

Klimaträttsutredningens (SOU 2022:21) slutbetänkande Rätt för klimatet redovisades 2022-05-18. Slutsatsen av utredningen är att bil- och lastbilstrafiken måste minska kraftigt för att rädda klimatet.

Trafikverkets Vägplan för väg 259, Tvärförbindelse Södertörn, visar tydligt att myndigheten inte har uppfattat signalerna om omställning av vårt samhälle för att uppnå de fastställda klimat- och miljömålen. Trafikverket verkar inte vilja förstå sin egen roll i att de genom att bygga denna överdimensionerade motorväg aktivt bidrar till att öka bil- och lastbilstrafiken i hela regionen. Fler person- och godstransporter kommer flyttas över till väg från mer hållbara transportsätt som en direkt följd av vägens öppnande, samtidigt som vägen aktivt kommer försämra attraktivitet och möjligheterna för t ex spårbunden trafik, gång och cykel. Vägplanen innebär en fortsatt satsning på en ännu mer omfattande bil- och lastbilstrafik i Stockholms län, d v s helt i strid mot Klimaträttsutredningens förslag. Länsstyrelsen i Stockholms län skrev i sitt yttrande över Trafikverkets vägplan: ”Utformningen är trafiksäker och medför god framkomlighet för…… godstrafik”. Det är förstås ett anmärkningsvärt yttrande av statens regionala miljömyndighet, som har en viktig uppgift i att leda samhället mot klimatneutralitet och ett energieffektivt transportsystem.

Dessbättre verkar länsstyrelsen i Stockholm nu har kommit på bättre tankar! I DN 2022-05-21 redovisas den utredning som länsstyrelsen beställt av Uppsala universitet och Klimatsekretariatet och som kommenteras av samhällsbyggnadsdirektören Mathias Wahlsten på länsstyrelsen. ”Koldioxidbudgeten (för Stockholms län) visar att läget är oerhört allvarligt”. Rapporten slår fast att transporterna står för huvuddelen av länets koldioxidutsläpp och det krävs en mycket högre takt i omställningen av transportsektorn än för närvarande.

Trafikverket beräknar att det kommer att ta minst 10 år att färdigställa Tvärförbindelse Södertörn. Med de omfattande besvärsprocesserna kring fastställandet av vägplanen som kan förväntas, blir genomförandetiden sannolikt mycket längre. Fossilbränsledrivna lastbilar kommer att köra på våra vägar till ca år 2050 om inte kraftfulla åtgärder sätts in för att begränsa denna trafik. Förutom stora naturingrepp skapas det även stora utsläpp av växthusgaser vid produktion av tunnlar, väg, cement, kross, osv.

Lastbilstransporter är otroligt energikrävande, något Transportstyrelsen fastställer i en förstudie Dnr TSJ 2017-3780: ”Allt annat lika är energiförbrukning per tonkilometer, i genomsnitt, tio gånger högre för en lastbilstransport än för en järnvägstransport. Ett ökat lastbilsanvändande bidrar till mer buller, trängsel och utsläpp av växthusgaser och stärker därmed transportsektorns negativa avtryck på klimatet.” Fokus måste därför vara att genomföra åtgärder som flyttar över så mycket godstrafik som möjligt från väg till järnväg.

Den 2022-06-09 anordnar Naturvårdsverket ett webbinarium om att Wales omprövar alla motorvägar av klimatskäl, vilket förstås borde gälla även i Sverige.

Tiden talar helt mot Trafikverkets förslag till infrastrukturlösning för Södertörn!

För att rädda klimatet, miljön och naturen och för att skapa ett energieffektivt transportsystem, måste vi kraftfullt styra mot en infrastruktur som bygger på att bil- och lastbilstrafiken ska minska avsevärt. I ett samhälle med ett energieffektivt transportsystem går godstrafiken i så stor utsträckning som möjligt på järnväg. Att satsa på elektrifiering av lastbilstrafiken bidrar inte till en energieffektivisering av trafikapparaten. Fordon med gummihjul är ett mycket energikrävande sätt att transportera människor och gods.

Trafiken från Norviks hamn går enligt uppgift från Stockholms hamnar till 90 % på lastbil, trots att hamnen har byggt en järnvägsanslutning till Nynäsbanan. Enligt planerna för Norviks Hamn räknar Stockholms Hamnar med att närmare 1 miljon containrar/lastbilssläp per år kommer att passera hamnen när den är fullt utbyggd. Hamnen har försetts med anslutning till Nynäsbanan, d v s det är fullt möjligt att redan idag transportera huvuddelen av godset till/från hamnen med eldrivna godståg. För att uppnå detta krävs det dock betydande insatser från Trafikverket för att förbättra möjligheterna att köra många godståg i båda riktningarna på Nynäsbanan. Redan idag är det dock från såväl klimat- som miljösynpunkt viktigt att omgående börja flytta över godstransporterna på järnväg. Om Trafikverket kraftfullt och aktivt arbetade för detta behövs inga investeringar för godstrafik med lastbil på Södertörn, d v s en utveckling helt i linje med Klimaträttsutredningens förslag.

Vad behövs istället?

För gods så finns det flera alternativ. Dubbelspår på hela Nynäsbanan ända ned till Nynäshamn behöver byggas omedelbart. Ett alternativt som inte utretts alls är en järnvägstunnel för gods- och pendeltåg behöver byggas mellan Nynäsbanan och Västra/Södra stambanan förslagsvis mellan Farsta Strand och Huddinge C. Införande av differentierade hamnavgifter som premierar järnvägstransport framför lastbilstransport är ett annat förslag.

När det gäller persontrafik så måste fokus vara ett transporteffektivt system. Det behövs mindre personbilstrafik, mer kollektivtrafik och mer cykel och gång. Det finns en uppsjö av åtgärder som kan främja detta. Exempelvis billigare kollektivtrafik, vägkörfält vikta till kollektivtrafik, trängselavgifter, byggnationen av Spårväg Syd, BRT-bussar, utbyggt cykelinfrastruktur och stöd till pendling med kollektivtrafik, cykel och gång.

Frågor till Trafikverket

Tvärnit Södertörn vill ha svar på följande frågor från Trafikverket:

  1. Klimaträttsutredningen föreslår ett omedelbart stopp för klimat- och miljömålsnegativa infrastrukturprojekt som ännu inte påbörjats. Avser Trafikverket att följa detta förslag?
  2. Vad gör Trafikverket för att omedelbart minska godstrafiken på lastbil till/från Norviks Hamn och i stället föra över trafiken på järnväg?
  3. Hur stor andel av godset till/från Norviks Hamn anser Trafikverket bör gå på järnväg?
  4. När räknar Trafikverket med att Nynäsbanan är dubbelspårig i hela sin helhet?
  5. Avser Trafikverket att utreda en järnvägstunnel för pendeltågs- och godstågstrafik mellan Nynäsbanan och Västra/Södra Stambanan?
  6. På vilket sätt avser Trafikverket verka för ett transporteffektivt system med mindre vägtrafik och mer kollektivtrafik, cykel och gång?

För Tvärnit Södertörn

Samuel Skånberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: